Acasă » Articole scrise de Primaria Motca

Arhiva Autorului: Primaria Motca

ANUNT Primaria comunei Motca organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante

ANUNT-CONCURS

ANUNT PUBLIC privind aprobare PUZ si RLU pentru construire statie de distributie GP si benzina-motorina

ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 15 mp, in curtea Dispensarului Moţca

ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 15 mp, in curtea Dispensarului Moţca – CF 60052, pentru amplasarea unui container ȋn vederea desfăsurării de activităţi privind vȃnzare produse papetarie, de multiplicare documente, etc.

UAT Comuna Moţca, adresa : localitatea Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţul Iaşi, tel : 0232/715777, fax: 0232/715050 , email : comuna_motca@yahoo.com scoate la licitaţie publică o suprafaţă de teren de 15 mp, situat în intravilanul comunei Moṭca, ȋn curtea Dispensarului din localitatea Moṭca – CF 60052. Accesul la imobillul menţionat se face din str. Moldovei. Închirierea se face conform art. 333 – 336 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Hotărȃrea Consiliului local Moţca nr. 32 din 27.04.2023.Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată, contra cost, de la sediul Primăriei comunei Moţca. Contravaloarea documentaţiei este de 100 lei.Ofertele se redacteazã în limba românã şi vor fi prezentate conform documentaţiei de atribuire. Data limitã pentru depunerea ofertelor este 31.05.2023 ora 9:00.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primãria comunei Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţui Iaşi.Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 25.05.2023. Data limitã pentru transmiterea rãspunsului la clarificãri este 26.05.2023. Licitaţia va avea loc în data de 31.05.2023 ora 11:00 la sediul Primãriei comunei Moţca, judeţul Iaşi. Litigiile de orce fel ce decurg din executarea contractului de concesionare sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi.

PRIMAR , Constantin-Serioja HOBINCĂ

Lista locurilor de muncă disponibile în Europa în intervalul 03.05.2023 – 10.05.2023

Oferte-EURES-03.05.2023

Lista locurilor de muncă disponibile în judeţul Iași în intervalul 03.05.2023 – 10.05.2023

03.05-10.05.2023

Asfalt la MOȚCA în sumă de peste 12 000 000 lei. Primarul a semnat contractul de finanțare

Comuna Moțca începe anul 2023 în forță. Autoritățile locale, mai precis primarul Constantin Serioja Hobincă a semnat contractul de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny prin care vor fi asfaltați peste 5 km de drumuri în satele Moțca și Boureni. Vestea este una nu doar binevenită, ci și mult așteptată. Oamenii au tot sperat că vor beneficia de condiții decente de trai iar acum visul lor este realitate.„Comuna Moțca obține un nou contract important pentru cetățeni. Din ciclul VESTE BUNĂ VĂ ADUC: Am semnat contractul pe Anghel Saligny pentru asfalt în valoare de 12.148.679,91 lei … perioada de execuție până la 31.12.2028 cel târziu pentru suprafața de 5688m de drumuri sătești în satele Moțca si Boureni. Condiția de bază ar fi ca să finalizăm rețeaua de canalizare în zona respectivă și apoi să asfaltăm. Mulțumesc mult pentru ajutor domnilor:– Marcel Alexandru STOICA secretar de stat în MDLPA,– Marcel CIOLACU președintele PSD– Maricel POPA senator și președintele Organizației PSD Iași. DOAMNE-AJUTĂ! Amin+”, a transmis primarul Constantin Serioja Hobincă.Asfaltarea drumurilor nu este singurul proiect al actualei conduceri a Primăriei aflat în desfășurare. Prin toate căile posibile se atrag fonduri pentru dezvoltarea comunei. Spre exemplu, urmează a fi modernizate cu echipament IT de ultimă generație Serviciile publice din primărie. Banii provin din Grupul de Acțiune Locală, avându-l ca președinte pe primar.Totodată, prin PNRR se finanțează amenajarea unei piste pentru biciclete, proiect în valoare de aproape 1.500.000 lei, se extinde sistemul de supraveghere video pentru reducerea infracționalității, aici fiind primită o finanțare de peste 700.000 lei, se consolidează Școală Generală Moțca – proiect în valoare totală de 2.747.759,58 cu tot cu tva, etc.

Lista locurilor de muncă disponibile în judeţul Iași în intervalul 26.04.2023 – 03.05.2023

26.04-03.05.2023

Lista locurilor de muncă disponibile în Europa în intervalul 26.04.2023 – 03.05.2023

Oferte-EURES-26.04.2023

ANUNT PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA, județul IAŞI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

ANUNȚ PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA, județul IAŞI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă

Data de sustinere a probei scrise: 26.05.2023, ora 10:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMĂRIA COMUNEI MOȚCA

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare:

Perioada de depunere a dosarelor: 26.04.2023 – 15.05.2023

Persoana de contact: Carp Ana- Alina, Inspector

Telefon: 0760259222

E-mail: motca@is.e-adm.ro

Data afişării: 26.04.2023, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier

Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: URBANISM        PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

Localitate: MOŢCA

Judeţ: IAŞI

Condiţii de participare

Consilier, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT URBANISM

Studii- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

în domeniul arhitectură/ urbanism/ inginerie civilă

Domenii de studiu: Inginerie civilă (Ramura de ştiinţă), Arhitectură şi urbanism (Ramura de ştiinţă)

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână

Atribuții principale ale postului

  • Asigurarea aplicării planului urbanistic.
  • Întocmirea și eliberarea certificatelor de urbanism.
  • Întocmirea autorizațiilor de construire imobile noi, consolidări, recompartimentări, etc.
  • Întocmirea autorizațiilor pentru desființarea de construcții existente, pentru lucrări de extinderi rețele de utilități, branșamete și racorduri, modernizări și reparații străzi.
  • Întocmirea proceselor- verbale la terminarea lucrărilor.
  • Întocmirea certificatelor de edificare a construcțiilor.

Bibliografie şi tematică

1. Constituţia României, republicată

cu tematica Principii generale. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Autorităţile publice.

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Principii şi definiţii. Dispoziţii speciale.

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: Titlul V al Părţii a III- a din O.U.G. nr. 57/2019

cu tematica Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici din administraţia publică. Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici. Drepturi şi îndatoriri. Cariera funcţionarilor publici. Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu. Autorităţile administraţiei publice locale- Consiliul Local, Primarul

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

cu tematica Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale. Certificatul de urbanism. Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

6. H.G. nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulametului general de urbanism

cu tematica Principii generale Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor. Dispoziţii finale.

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

cu tematica Autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Concesionarea terenurilor pentru construcţii. Răspunderi şi sancţiuni. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

cu tematica Dispoziţii generale. Sistemul calităţii în construcţii. Obligaţii şi răspunderi. Sancţiuni. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei*

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**
g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

*Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 2011/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 **Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Lista locurilor de muncă disponibile în judeţul Iași în intervalul 12.04.2023 – 19.04.2023

12.04-19.04.2023

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare