PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8208/ 25.05.2017

STAREA CIVILĂ

  PUBLICAŢIE

                  Astăzi 25.05.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VÎRVĂROI ANDREI  în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iaşi şi a d-rei MARIN IONELA-TUDORIȚA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Com. Cristești, Sat Cristești, nr. 1260,  jud. Iași.

                  În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

                  Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 ANUNȚ CONCURS

În baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, se organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție la Primăria Comunei Moțca. Posturile scoase la concurs sunt:

1. Funcție publică vacantă: Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic-Studii universitare juridice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, minim un an vechime în specialitatea studiilor . Termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

 2. Funcție publică temporar vacantă: Inspector clasa I, grad profesional superior, Compartiment    Agricol– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor. Termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 8 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

 Data desfăşurării concursului-  proba scrisă- 21.06.2017, interviu 26.06.2017.

 I. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i)
nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 II. ACTE NECESARE înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.

2) Copia actului de identitate.

3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.

4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013.

5) Cazierul judiciar.

6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

8) Curriculum vitae.

9) Copia certificatului de naștere.

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

        III. BIBLIOGRAFIE

– COMPARTIMENTUL AGRICOL –

 1. LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici
 2. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 3. LEGE Nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordonanta Guvernului nr. 28 /2008 privind Registrul Agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea privind fondul funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 -, republicată
 6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 8. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • COMPARTIMENTUL JURIDIC –

 

 1. LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici
 2. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 3. LEGE Nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. LEGE nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă:

– Cartea I- Dispoziții generale

– Cartea a II-a – Procedura contencioasă

– Cartea a V-a- Despre executarea silită

 1. LEGE Nr. 287/2010 privind Codul Civil:

– Cartea a III-a- Despre bunuri

– Cartea a IV-a- Despre moștenire și liberalități

– Cartea a V-a- Despre obligații

– Cartea a VI-a-Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor

 1. LEGE Nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
 2. LEGE Nr. 18/1991 privind fondul funciar

 *Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 Afișat astăzi, 19.05.2017

Insp. Ungureanu Roxana- Elena

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8177/ 15.05.2017

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 15.05.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL MIHAI  în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud.Iaşi şi a d-rei COJOCARIU MAGDA-ELENA în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                         Nr. 8055/ 13.02.2017

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 13.02.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IFTIME TUDOREL  în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iaşi şi a d-rei VASILIU FLORENTINA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.