ANUNȚ CONCURS

 Primăria Comunei Moțca, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de șofer treapta profesională I, Compartiment Administrativ.

 Condiții generale:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă pe funcția de conducător auto de minim 3 ani,

-Să dețină permis de conducere categoria D1,

-Să fie absolvenți de studii generale sau medii,

-Să dețină atestat pentru transport public de persoane,

Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

Data și locul organizării concursului:22.02.2016 ora 10:00- proba scrisă, 24.02.2016 ora 10:00- proba interviu, la sediul Primăriei Com. Moțca

Bibliografie și Tematică:

 • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 • HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002
 • OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate și a permisului de conducere,
 3. copia atestatului de transport public de persoane,
 4. copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă și în meserie (conducător auto), în copie,
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducătorilor auto,
 8. Aviz psihologic,
 9. Curriculum vitae

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 12.02.2016 ora 14:00.

Rezultatele probei de selecție a dosarelor se vor afișa pe 16.02.2016 ora 16:00.

Data probei scrise: 22.02.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 22.02.2016 ora 16:00.Eventualele contestații se pot depune până in data de 23.02.2016 ora 16:00. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 24.02.2016 ora 09:00.

Data interviului: 24.02.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 24.02.2016 ora 16:00.

Persoană de contact: Inspector Resurse Umane Ungureanu Roxana, tel. 0232 715 777, 0232 715 050.

20.01.2016

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8023/ 20.01.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 20.01.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DIMACHE LEONARD- ION  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-nei NUNUCĂ MARIA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iași .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

07.01.2016

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                         Nr. 8005/ 07.01.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 07.01.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL CONSTANTIN- RADU  în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iaşi şi a d-nei BOSTAN ALICE- FLORENTINA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul Com. Lespezi, Sat Lespezi, jud. Iași .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

28.12.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                              Nr. 8434/28.12.2015

STAREA CIVILĂ

  PUBLICAŢIE

 Astăzi 28.12.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COMAN DANIEL- MIHAI  în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în Mun. Câmpina, Str. Zorilor, nr. 5, bl. 3, sc. B, ap. 29, jud. Prahova şi a d-nei ZABULICĂ LENUȚA în vârstă de 44 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Boureni, jud. Iași .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

ANUNȚ LICITAȚIE

ANUNŢ

      Consiliul  local  al  comunei  Moţca, judeţul  Iaşi  organizează  în  ziua  de  14.01.2016,  ora 11:00,  la  sediul  Primăriei  comunei  Moţca, licitaţie  pentru  închirierea unui  teren în suprafaṭă de 400 mp,  în  curtea  fostului  CAP  din satul Moṭca,  în vederea desfăṣurării  de  activităṭi  de  producṭie  ṣi  comerciale.

Relaţii  la  tel. : 0232/715777.

21.12.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8431/21.12.2015

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 21.12.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATASARU MIHAI  în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei CÎTEA ALEXANDRA- PAULA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul Com. Cristești, Sat Cristești, nr. 1000, jud. Iași .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

09.12.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8417/09.12.2015

STAREA CIVILĂ

  PUBLICAŢIE

 Astăzi 09.12.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARCHIDAN VIOREL- IONUȚ  în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei STAN IONELA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.