PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8353/ 31.08.2016

STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

 Astăzi 31.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUPU ION  în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Boureni,  jud. Iaşi şi a d-rei CERCEL FRĂGUȚA-RODICA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Boureni, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

ANUNȚ CONCURS

În baza prevederilor H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Posturile scoase la concurs sunt:

 • 1 post de șofer, treapta profesională I, Compartiment Administrativ.
 • 1 post de consilier, grad profesional II, Compartiment Proiecte.

 1.Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2.Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă minim 6 luni,

-Să fie absolvenți de studii generale,

-Să dețină atestat pentru transport public de persoane și permis de conducere categoria D1,

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de Consilier II Compartiment Proiecte, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă minim 6 luni,

-Să fie absolvenți de studii superioare,

3.Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

4.Data organizării concursului:08.09.2016– selecția dosarelor, 14.09.2016 ora 10:00- proba scrisă, 16.09.2016 ora 10:00- proba interviu

 1. Bibliografie și Tematică:

 Șofer- Compartiment Administrativ

 • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 • HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002
 • OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

Consilier- Compartiment Proiecte

 • G. nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programe operationale
 • LG nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • OUG nr. 64 /2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările gi completările ulterioare;
 • OUG nr. 66/2011 privind prevenirea constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute in oblinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 •  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 • Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 6. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate
 3. copia permisului de conducere*,
 4. copia atestatului de transport public de persoane*,
 5. copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
 6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă în copie,
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului în cazul postului de consilier sau de către unităţile sanitare abilitate în cazul postului de șofer;
 9. Aviz psihologic*,
 10. Curriculum vitae

*Documente necesare candidaților pentru postul de șofer.

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

 1. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 06.09.2016 ora 16:00.

Rezultatele probei se selecție a dosarelor se vor afișa pe 08.09.2016 ora 16:00.

Data probei scrise: 14.09.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 14.09.2016 ora 16:00.Eventualele contestații se depun in data de 15.09.2016, in intervalul orar 08:00-16:00.

Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 16.09.2016 ora 08:00.

Data interviului: 16.09.2015 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 16.09.2016 ora 16:00.

Persoană de contact: Inspector Resurse Umane Ungureanu Roxana, tel. 0232 715 777, 0232 715 050.

PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8331/ 12.08.2016 

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

 Astăzi 12.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROZNOVĂȚ GEORGIAN  în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com. Moțca, Sat Motca, jud. Iași, şi a d-rei DOHOTARIU AMALIA-MARIA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8320/ 05.08.2016

 PUBLICAŢIE DE CASATORIE

 Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NENICĂ GHEORGHE  în vârstă de  ani, cu domiciliul înCom. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași, jud. Iași, şi a d-rei Lupu Mihaela  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8318/ 05.08.2016

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NIȚĂ MIHAI  în vârstă de 56 ani, cu domiciliul în com. Sănduleni, Sat Sănduleni nr. 281, jud. Iași, şi a d-nei Toma Elena  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8320/ 05.08.2016

 PUBLICAŢIE DE CASATORIE

 Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NENICĂ GHEORGHE  în vârstă de  ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași, jud. Iași, şi a d-rei Lupu Mihaela  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8318/ 05.08.2016

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NIȚĂ MIHAI  în vârstă de 56 ani, cu domiciliul în com. Sănduleni, Sat Sănduleni nr. 281, jud. Iași, şi a d-nei Toma Elena  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8299/ 25.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 25.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HOGAȘ FLORIN  în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Com. Miroslovești, Sat Miroslovești,  jud. Iaşi şi a d-rei COSTAȘ MIHAELA-ELENA în vârstă de 17 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8297/ 21.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

Astăzi 21.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARTENI CONSTANTIN-COSMIN  în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, nr. 605, jud. Iaşi şi a d-rei APOPOEI MIHAELA-IULIANA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Mun. Pașcani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 18B, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8293/ 21.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 21.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLARIU MARIUS-IULIAN  în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-rei MERCAȘ ALEXANDRA-ELENA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, sat. Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.