A N U N Ţ

 Primăria Comunei Moţca,  judeţul Iaşi organizează în data de 28.06.2017 examen/concurs de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Moțca.

 Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

 ACTE NECESARE  înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere

Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării anunţului

                                                                                    Publicat astăzi,

                                                                                       06.06.2017

                                       Insp. Comp. Resurse Umane UNGUREANU ROXANA-ELENA

 ANUNȚ CONCURS

În baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, se organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție la Primăria Comunei Moțca. Posturile scoase la concurs sunt:

1. Funcție publică vacantă: Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic-Studii universitare juridice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, minim un an vechime în specialitatea studiilor . Termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

 2. Funcție publică temporar vacantă: Inspector clasa I, grad profesional superior, Compartiment    Agricol– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor. Termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 8 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

 Data desfăşurării concursului-  proba scrisă- 21.06.2017, interviu 26.06.2017.

 I. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i)
nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 II. ACTE NECESARE înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.

2) Copia actului de identitate.

3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.

4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013.

5) Cazierul judiciar.

6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

8) Curriculum vitae.

9) Copia certificatului de naștere.

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

        III. BIBLIOGRAFIE

– COMPARTIMENTUL AGRICOL –

 1. LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici
 2. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 3. LEGE Nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordonanta Guvernului nr. 28 /2008 privind Registrul Agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea privind fondul funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 -, republicată
 6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 8. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • COMPARTIMENTUL JURIDIC –

 

 1. LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici
 2. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 3. LEGE Nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. LEGE nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă:

– Cartea I- Dispoziții generale

– Cartea a II-a – Procedura contencioasă

– Cartea a V-a- Despre executarea silită

 1. LEGE Nr. 287/2010 privind Codul Civil:

– Cartea a III-a- Despre bunuri

– Cartea a IV-a- Despre moștenire și liberalități

– Cartea a V-a- Despre obligații

– Cartea a VI-a-Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor

 1. LEGE Nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
 2. LEGE Nr. 18/1991 privind fondul funciar

 *Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 Afișat astăzi, 19.05.2017

Insp. Ungureanu Roxana- Elena

 

REZULTATE FINALE CONCURS ANGAJARE G.A.L. „CODRII PAȘCANILOR„

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția vizată Puncte Admis/Respins
1 SAVA C. CARMEN-AMELIA

 

Manager 99,40 ADMIS
2 FUCIUC D. PETRU

 

Manager 80,00 RESPINS
3 GOSPODARU I. IONUȚ

 

Manager ABSENT RESPINS
4 GRIGORAȘ V. CODRIN-NICOLAE Responsabil financiar-contabil 86,80 ADMIS
5 AIOANEI CRISTINEL-PAȘCANI Animator 88,20 ADMIS
6 ACATRINEI M. GABRIEL Animator 85,00 RESPINS
7 TUDURACHI COSTICĂ

 

Animator ABSENT RESPINS

REZULTATE SELECȚIA DOSARELOR CONCURS G.A.L.

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția vizată Admis/Respins
1 FUCIUC D. PETRU  Manager ADMIS
2 GOSPODARU I. IONUȚ  Manager ADMIS
3 SAVA C. CARMEN-AMELIA  Manager ADMIS
4 GRIGORAȘ V. CODRIN-NICOLAE Responsabil financiar-contabil ADMIS
5 ACATRINEI M. GABRIEL  Animator ADMIS
6 AIOANEI CRISTINEL-PAȘCANI Animator ADMIS
7 TUDURACHI COSTICĂ  Animator ADMIS

Interviul va avea loc în data de 06.02.2017 ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Moțca.

 ANUNȚ CONCURS

 Primăria Comunei Moțca, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de șofer treapta profesională I, Compartiment Administrativ.

 1. Condiții generale:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2. Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă minim 6 luni,

-Să fie absolvenți de studii generale,

-Să dețină atestat pentru transport public de persoane și permis de conducere categoria D1,

3. Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

4. Data și locul organizării concursului: 17.02.2017– selecția dosarelor, 23.02.2017 ora 10:00- proba scrisă, 27.02.2017 ora 12:00- proba interviu, la sediul Primăriei Comunei Moțca.

5. Bibliografie și Tematică:

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002

OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în munca

6. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate
 3. copia permisului de conducere,
 4. copia atestatului de transport public de persoane,
 5. copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
 6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă în copie,
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului în cazul postului de consilier sau de către unităţile sanitare abilitate în cazul postului de șofer;
 9. Aviz psihologic*,
 10. Curriculum vitae

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

7. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 15.02.2017 ora 16:00.

Rezultatele probei de selecție a dosarelor se vor afișa pe 17.02.2017 ora 16:00.

Data probei scrise: 23.02.2017 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 23.02.2017 ora 16:00.Eventualele contestații se depun in data de 24.02.2017, in intervalul orar 08:00-16:00.

Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 27.02.2017 ora 09:00.

Data interviului: 27.02.2017 ora 12:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 28.02.2017 ora 12:00.