publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8320/ 05.08.2016

 PUBLICAŢIE DE CASATORIE

 Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NENICĂ GHEORGHE  în vârstă de  ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași, jud. Iași, şi a d-rei Lupu Mihaela  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8318/ 05.08.2016

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NIȚĂ MIHAI  în vârstă de 56 ani, cu domiciliul în com. Sănduleni, Sat Sănduleni nr. 281, jud. Iași, şi a d-nei Toma Elena  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

 

 

ANUNȚ CONCURS

 În baza prevederilor H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de muncitor III în cadrul Compartimentului Administrativ

 Condiții generale:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de muncitor, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

 1. Vechime în muncă minim 5 ani.
 2. Permis de conducere categoria B de cel puțin 5 ani.
 3. Absolvenți studii generale

Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

Data șI locul organizării concursului:07.2016 ora 09:00- proba scrisă, 01.08.2016 ora 10:00- proba interviu, la sediul Primăriei Com. Moțca

Bibliografie și Tematică:

 • Legea 319/ 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
 • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 • OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
 • Legea 416/ 2001 privind venitul minim garantat( art. 6 aliniatele de la 1 la 9)
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Acre necesare

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 21.07.2016 ora 16:00.

Data probei scrise: 29.07.2016 ora 09:00,

Data interviului: 01.08.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 02.08.2016 ora 16:00.

Persoană de contact: Inspector Ungureanu Roxana, tel. 0232 715 777, 0232 715 050.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8168/ 29.04.2016

 

PUBLICAŢIE

 Astăzi 29.04.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DASCĂLU DUMITRU- DANIEL în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei BURCUŞ LAVINIA- ALEXANDRINA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul Com. Tătăruşi, Sat Tătăruşi, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

ANUNȚ CONCURS

În baza prevederilor H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de asistent medical principal (asistență medicală comunitară)

1. Condiții generale:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2.Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:-

-studii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical/ asistent medical generalist.

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

-certificat de promovare a examenului de grad ”principal

-membru al O.A.M.G.M.A.M.R

3. Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

4.Data șI locul organizării concursului:04.2016 ora 10:00- proba scrisă, 06.02.2016 ora 10:00- proba interviu, la sediul Primăriei Com. Moțca

5.Bibliografie și Tematică:

 • OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
 • H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale.
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Hotărârea O.A.M.G.M.A.M.R. nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
 • LEGEA Nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

6. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

 1. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25.03.2016 ora 14:00.

Data probei scrise: 04.04.2016 ora 10:00,

Data interviului: 06.04.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 07.04.2016 ora 16:00.

Persoană de contact: Inspector Carp Ana-Alina, tel. 0232 715 777, 0232 715 050.

 

 

MODIFICARE DATE CONCURS

ANUNT MODIFICARE  CONCURS

 Se modifică datele de desfășurare a concursului organizat de Primăria Comunei Moțca in vederea ocupării postului vacant de șofer I din Cadrul Compartimentului Administrativ, in sensul că :

– termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 16.02.2016 ora 16:00

– data probei scrise: 24.02.2016 ora 10:00, afișarea rezultatelor 24.01.2016 ora 16:00. Eventualele contestații se pot depune până în data de 25.02.2016 ora 16:00. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate în 26.02.2016 ora 09:00.

– data interviului 26.02.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 26.02.2016 ora 16:00

Celelalte date ale concursului publicat in data de 29.01.2016, rămân neschimbate.

ANUNȚ CONCURS

 Primăria Comunei Moțca, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de șofer treapta profesională I, Compartiment Administrativ.

 Condiții generale:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă pe funcția de conducător auto de minim 3 ani,

-Să dețină permis de conducere categoria D1,

-Să fie absolvenți de studii generale sau medii,

-Să dețină atestat pentru transport public de persoane,

Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

Data și locul organizării concursului:22.02.2016 ora 10:00- proba scrisă, 24.02.2016 ora 10:00- proba interviu, la sediul Primăriei Com. Moțca

Bibliografie și Tematică:

 • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 • HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002
 • OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate și a permisului de conducere,
 3. copia atestatului de transport public de persoane,
 4. copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă și în meserie (conducător auto), în copie,
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducătorilor auto,
 8. Aviz psihologic,
 9. Curriculum vitae

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 12.02.2016 ora 14:00.

Rezultatele probei de selecție a dosarelor se vor afișa pe 16.02.2016 ora 16:00.

Data probei scrise: 22.02.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 22.02.2016 ora 16:00.Eventualele contestații se pot depune până in data de 23.02.2016 ora 16:00. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 24.02.2016 ora 09:00.

Data interviului: 24.02.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 24.02.2016 ora 16:00.

Persoană de contact: Inspector Resurse Umane Ungureanu Roxana, tel. 0232 715 777, 0232 715 050.