A N U N Ţ

 Primăria Comunei Moţca,  judeţul Iaşi organizează în data de 28.06.2017 examen/concurs de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Moțca.

 Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

 ACTE NECESARE  înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere

Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării anunţului

                                                                                    Publicat astăzi,

                                                                                       06.06.2017

                                       Insp. Comp. Resurse Umane UNGUREANU ROXANA-ELENA

 ANUNȚ CONCURS

În baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, se organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție la Primăria Comunei Moțca. Posturile scoase la concurs sunt:

1. Funcție publică vacantă: Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic-Studii universitare juridice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, minim un an vechime în specialitatea studiilor . Termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

 2. Funcție publică temporar vacantă: Inspector clasa I, grad profesional superior, Compartiment    Agricol– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor. Termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 8 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

 Data desfăşurării concursului-  proba scrisă- 21.06.2017, interviu 26.06.2017.

 I. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i)
nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 II. ACTE NECESARE înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.

2) Copia actului de identitate.

3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.

4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013.

5) Cazierul judiciar.

6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

8) Curriculum vitae.

9) Copia certificatului de naștere.

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

        III. BIBLIOGRAFIE

– COMPARTIMENTUL AGRICOL –

 1. LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici
 2. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 3. LEGE Nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordonanta Guvernului nr. 28 /2008 privind Registrul Agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea privind fondul funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 -, republicată
 6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 8. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • COMPARTIMENTUL JURIDIC –

 

 1. LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici
 2. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 3. LEGE Nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. LEGE nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă:

– Cartea I- Dispoziții generale

– Cartea a II-a – Procedura contencioasă

– Cartea a V-a- Despre executarea silită

 1. LEGE Nr. 287/2010 privind Codul Civil:

– Cartea a III-a- Despre bunuri

– Cartea a IV-a- Despre moștenire și liberalități

– Cartea a V-a- Despre obligații

– Cartea a VI-a-Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor

 1. LEGE Nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
 2. LEGE Nr. 18/1991 privind fondul funciar

 *Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 Afișat astăzi, 19.05.2017

Insp. Ungureanu Roxana- Elena

 

REZULTATE FINALE CONCURS ANGAJARE G.A.L. „CODRII PAȘCANILOR„

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția vizată Puncte Admis/Respins
1 SAVA C. CARMEN-AMELIA

 

Manager 99,40 ADMIS
2 FUCIUC D. PETRU

 

Manager 80,00 RESPINS
3 GOSPODARU I. IONUȚ

 

Manager ABSENT RESPINS
4 GRIGORAȘ V. CODRIN-NICOLAE Responsabil financiar-contabil 86,80 ADMIS
5 AIOANEI CRISTINEL-PAȘCANI Animator 88,20 ADMIS
6 ACATRINEI M. GABRIEL Animator 85,00 RESPINS
7 TUDURACHI COSTICĂ

 

Animator ABSENT RESPINS

REZULTATE SELECȚIA DOSARELOR CONCURS G.A.L.

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția vizată Admis/Respins
1 FUCIUC D. PETRU  Manager ADMIS
2 GOSPODARU I. IONUȚ  Manager ADMIS
3 SAVA C. CARMEN-AMELIA  Manager ADMIS
4 GRIGORAȘ V. CODRIN-NICOLAE Responsabil financiar-contabil ADMIS
5 ACATRINEI M. GABRIEL  Animator ADMIS
6 AIOANEI CRISTINEL-PAȘCANI Animator ADMIS
7 TUDURACHI COSTICĂ  Animator ADMIS

Interviul va avea loc în data de 06.02.2017 ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Moțca.

 ANUNȚ CONCURS

 Primăria Comunei Moțca, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de șofer treapta profesională I, Compartiment Administrativ.

 1. Condiții generale:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2. Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă minim 6 luni,

-Să fie absolvenți de studii generale,

-Să dețină atestat pentru transport public de persoane și permis de conducere categoria D1,

3. Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

4. Data și locul organizării concursului: 17.02.2017– selecția dosarelor, 23.02.2017 ora 10:00- proba scrisă, 27.02.2017 ora 12:00- proba interviu, la sediul Primăriei Comunei Moțca.

5. Bibliografie și Tematică:

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002

OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în munca

6. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate
 3. copia permisului de conducere,
 4. copia atestatului de transport public de persoane,
 5. copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
 6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă în copie,
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului în cazul postului de consilier sau de către unităţile sanitare abilitate în cazul postului de șofer;
 9. Aviz psihologic*,
 10. Curriculum vitae

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

7. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 15.02.2017 ora 16:00.

Rezultatele probei de selecție a dosarelor se vor afișa pe 17.02.2017 ora 16:00.

Data probei scrise: 23.02.2017 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 23.02.2017 ora 16:00.Eventualele contestații se depun in data de 24.02.2017, in intervalul orar 08:00-16:00.

Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 27.02.2017 ora 09:00.

Data interviului: 27.02.2017 ora 12:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 28.02.2017 ora 12:00.

 

 

ANGAJĂRI ÎN CADRUL G.A.L. ”CODRII PAȘCANILOR”

ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ ”CODRII PAȘCANILOR”

Sediul –Primăria Comunei Miroslovești, jud. Iași

CIF 33813204

Email gal_codriipascanilor@yahoo.com

 

ANUNȚ ANGAJARE PERSONAL ÎN CADRUL G.A.L. ”CODRII PAȘCANILOR”

Asociația Grupului de Acțiune Locală ”Codrii Pașcanilor” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– Manager (responsabil administrativ) – 1 post cu norma intreaga;

– Asistent Manager- 1 post cu normă întreagă

– Responsabil financiar-contabil – 1 post cu normă întreagă

– Animator- 1 post cu norma intreaga;

 1. Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiții specifice și atribuții:

        2.1.Manager

 • Condiții

-sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada de cel putin 5 ani;

– sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;

-sa fie absolvent de studii postuniversitare sau master in domeniul managementului de proiecte;

-sa detina abilitati organizatorice, de leadership si de comunicare;

 • Atribuții principale

-asigură buna funcționare a Grupului de Acțiune Locală (GAL);

-este responsabil de managementul activităţii organizaţiei, de administrarea relaţiei cu AFIR, de buna şi corecta gestionare a fondurilor asociaţiei,

– coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru;

– este responsabil cu implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, controlul si utilizarea tuturor informațiilor, angajamentelor si a celorlalte componente care intervin, in scopul realizării obiectivelor;

      2.2.Asistent manager

 • Condiții

– sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada de cel putin 3 ani;

-sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta,

– sa detina certificate de absolvire /formare in domeniul managementului de proiect;

– sa detina calitati bune de comunicare, de organizare si leadership;

-cunostinte bune de limba engleza;

– operare pe calculator, in Microsoft Windows si Microsoft Office, PowerPoint;

Constituie un avantaj Ø absolvirea unor cursuri avand ca tematica dezvoltarea rurala Ø sa detina permis de conducere categ. B

 • Atribuții principale

-pregăteşte documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL-ului – Adunarile AGA, sedintele Consiliului Director;

-elaborează şi redactează documente şi situaţii cerute de echipa executivă;

-este responsabil cu administrarea corespondentei fizice si electronice;

– organizeaza sedintele GAL si participa la acestea;

– redacteaza minuta sedintelor si alte documente solicitate de echipa;

      2.3.Responsabil financiar-contabil

 • Condiții

– sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL de cel putin 3 ani,

– sa fie absolvent de studii economice medii / superioare finalizate cu diploma de bacalaureat / licenta;

-sa cunoasca toate procedurile contabile necesare supravegherii şi controlului gestiunii financiar– contabile a GAL,

-sa detina cunostinte de operare pe calculator in Microsoft Windows, Excel si programe de contabilitate,

Constituie un avantaj: participarea la managementul financiar al unor proiecte si capacitatea de a mobiliza cofinantarea necesară.

 • Atribuții principale

– se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar – contabile a GAL-ului;

-organizează, derulează si monitorizeaza activitatea financiar-contabilă: gestionarea actelor contabile, înregistrările şi plăţile salariilor şi contribuţiilor aferente datorate statului, închiderile lunare şi anuale, etc

– relaționarea cu banca și trezoreria

     2.4.Animator

 • Condiții

-sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada de cel putin 1 an;

-sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licență,

-sa detina calitati bune de comunicare si de organizare;

-cunoasterea persoanelor cheie şi a activitatilor de dezvoltare rurala din teritoriul GAL;

-competente de utilizare a calculatorului la nivel intermediar – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) si navigare pe Internet.

Constituie un avantaj: Ø absolvirea unor cursuri avand ca tematica dezvoltarea rurala Ø, sa detina permis de conducere categ. B

 • Atribuții principale

– posteaza informatii pe pagina de web a Gal-ului;

– distribuie materiale informative si tine evidenta locurilor in care au fost impartite;

– este responsabil de comunicarea permanenta cu populatia din teritoriu privind actiunile GAL;

– întocmeste dosarul administrativ al fiecărui proiect;

– verifică conformitatea documentelor;

– verifică eligibilitatea proiectelor;

 1. Probe de concurs: selecția dosarelor și interviu.
 1. Data și locul organizării concursului:01.02.2017 – selecția dosarelor, 06.02.2017 ora 10:00- proba interviu, la sediul Primăriei Com. Moțca.
 1. Bibliografie

– Strategia de dezvoltare locală a GAL Codrii Pașcanilor

– Statutul GAL Codrii Pașcanilor

– PNDR 2014-2020, cu accent pe AXA 19 LEADER (www.madr.ro)

– Regulamentul 1698/2005/CE

– OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare

 1. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată presedintelui GAL (cerere in format liber va cuprinde denumirea postul pentru care candideaza )
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 7. curriculum vitae
 8. scrisoare de intenție

Actele prevăzute la punctele 2 și 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.

 1. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 27.01.2017, Primăria Com. Moțca

Data selecției dosarelor: 01.02.2017

Data interviului: 06.02.2017 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 07.02.2016.

Tel. informații suplimentare: 0760259222, 0760259220.

REZULTATE FINALE CONCURS

Rezultate finale- 16.09.2016

Concurs ocupare posturi contractuale vacante

 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Funcţia  solicitată- Compartiment Punctaj Rezultat
1 PREOTU RALUCA-IONELA Consilier II-Comp. Proiecte

 

87,00 puncte ADMIS
2 DASCĂLU CONSTANTIN-NELU Șofer I– Comp. Administrativ 64,16 puncte ADMIS

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS

Rezultate probă scrisă- 14.09.2016

Concurs ocupare posturi contractuale vacante

 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Funcţia  solicitată- Compartiment Punctaj Rezultat
1 BRĂILA MARIAN- CORNEL Consilier II– Comp. Proiecte

 

ABSENT RESPINS
2 CRÂȘMARU SPRINTENEOARA Consilier II– Comp. Proiecte

 

40 puncte RESPINS
3 PREOTU RALUCA-IONELA Consilier II-Comp. Proiecte

 

83 puncte ADMIS
4 DASCĂLU CONSTANTIN-NELU Șofer I– Comp. Administrativ 58,66 puncte ADMIS

 

Eventualele contestații se depun până in data de 15.09.2016 ora 14:00.

Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 16.09.2016 ora 08:00.

Data interviului: 16.09.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 16.09.2016 ora 16:00.

Afişat astăzi 14.09.2016,  ora 14:00

Secretar comisie,

Ungureanu Roxana- Elena