Acasă » Cariera/Concursuri

Categoria Cariera/Concursuri

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Informaţii concurs
Data de sustinere a probei scrise: 30.01.2024, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMĂRIA COMUNEI MOȚCA
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 29.12.2023 – 17.01.2024

Persoana de contact: Carp Ana Alina, Inspector
Telefon: 0760259222, Fax:
E-mail: mihailaanaalina@uahoo.com
Data afişării: 29.12.2023, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier juridic
Descriere postLocalizare post
Clasa: I
Grad: principal
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: JURIDIC
PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
Localitate: MOŢCA
Judeţ: IAŞI

Condiţii de participare


Pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT JURIDIC

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul juridic
Domenii de studiu: Drept (Domeniul de licenţă), Ştiinţe juridice (Ramura de ştiinţă)
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie şi tematică

Bibliografie şi tematică pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT JURIDIC


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Principii generale. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Autorităţile publice.

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Principii şi definiţii. Dispoziţii speciale.

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: Titlurile I- VII ale părţii a III a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici din administraţia publică. Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici. Drepturi şi îndatoriri. Cariera funcţionarilor publici. Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu. Autorităţile administraţiei publice locale- Consiliul Local, Primarul. TITLUL I Dispoziţii generale TITLUL II Descentralizarea TITLUL III Regimul general al autonomiei locale TITLUL IV Unităţile administrativ – teritoriale în România TITLUL V Autorităţile administraţiei publice locale TITLUL VI Mandatul de ales local TITLUL VII Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale

5. Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă

cu tematica – Cartea I- Dispoziţii generale – Cartea a II-a – Procedura contencioasă – Cartea a V-a- Despre executarea silită

6. Legea nr. 287/2010 privind Codul Civil

cu tematica – Cartea a III-a- Despre bunuri – Cartea a IV-a- Despre moştenire şi liberalităţi – Cartea a V-a- Despre obligaţii – Cartea a VI-a-Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor

7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV.

8. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar

cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III,Capitolul IV, Capitolul V, Capitolul VI,Capitolul VII, CapitolulVIII, Capitolul IX,Capitolul X.

ANUNT Primaria comunei Motca organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante

ANUNT-CONCURS

ANUNT PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA, județul IAŞI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

ANUNȚ PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA, județul IAŞI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă

Data de sustinere a probei scrise: 26.05.2023, ora 10:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMĂRIA COMUNEI MOȚCA

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare:

Perioada de depunere a dosarelor: 26.04.2023 – 15.05.2023

Persoana de contact: Carp Ana- Alina, Inspector

Telefon: 0760259222

E-mail: motca@is.e-adm.ro

Data afişării: 26.04.2023, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier

Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: URBANISM        PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

Localitate: MOŢCA

Judeţ: IAŞI

Condiţii de participare

Consilier, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT URBANISM

Studii- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

în domeniul arhitectură/ urbanism/ inginerie civilă

Domenii de studiu: Inginerie civilă (Ramura de ştiinţă), Arhitectură şi urbanism (Ramura de ştiinţă)

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână

Atribuții principale ale postului

 • Asigurarea aplicării planului urbanistic.
 • Întocmirea și eliberarea certificatelor de urbanism.
 • Întocmirea autorizațiilor de construire imobile noi, consolidări, recompartimentări, etc.
 • Întocmirea autorizațiilor pentru desființarea de construcții existente, pentru lucrări de extinderi rețele de utilități, branșamete și racorduri, modernizări și reparații străzi.
 • Întocmirea proceselor- verbale la terminarea lucrărilor.
 • Întocmirea certificatelor de edificare a construcțiilor.

Bibliografie şi tematică

1. Constituţia României, republicată

cu tematica Principii generale. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Autorităţile publice.

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Principii şi definiţii. Dispoziţii speciale.

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: Titlul V al Părţii a III- a din O.U.G. nr. 57/2019

cu tematica Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici din administraţia publică. Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici. Drepturi şi îndatoriri. Cariera funcţionarilor publici. Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu. Autorităţile administraţiei publice locale- Consiliul Local, Primarul

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

cu tematica Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale. Certificatul de urbanism. Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

6. H.G. nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulametului general de urbanism

cu tematica Principii generale Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor. Dispoziţii finale.

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

cu tematica Autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Concesionarea terenurilor pentru construcţii. Răspunderi şi sancţiuni. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

cu tematica Dispoziţii generale. Sistemul calităţii în construcţii. Obligaţii şi răspunderi. Sancţiuni. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei*

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**
g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

*Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 2011/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 **Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

ANUNT Rezultate 20.02.2023 privind selectia dosarelor pentru concursul organizat pentru postul de consilier I – compartiment cultura

img_t230220163026_n2-1

ANUNT CONCURS Primaria comunei Motca organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante consilier grad profesional I, compartiment cultura

Anunt-concurs

ANUNT 27.10.2022 Primăria Comunei Moţca, judeţul Iaşi organizează în data de 14.11.2022, ora 10:00 examen de promovare în gradul/ treapta profesional/ă pentru personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Moțca

anunt-promovare-contractuali-14.11.2022

ANUNŢ Primăria Comunei Moţca, judeţul Iaşi organizează în data de 23.11.2022 examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Moțca

anunt-promovare-NOIEMBRIE-2022

OPORTUNITATE PENTRU TINERI din comuna MOTCA – accesati programele de formare profesionala ,,Pregătire pentru viitor” organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Iași

Dacă ai vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, nu lucrezi și nu ești înscris într-o formă de educație sau formare profesională și ai absolvit minim 8 clase, ai oportunitatea de a participa la programe de formare profesională precum: agent de securitate, electrician, constructor, confecționer tâmplărie PVC.Programul de formare ,, Pregătire pentru viitor” este implementat de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Iași și oferă pentru cei care se înscriu următoarele facilități:

📌subvenție pentru participarea la programul de formare profesională de până la 3600 lei;

📌decontarea transportului pentru participarea la acest program;

📌certificat de competențe profesionale emis de A.N.C. ;

📌subvenție de 25.000 Euro pentru demararea unei afaceri.

Mai multe detalii găsiți în materialele atașate.

Primăria Comunei Moţca, judeţul Iaşi organizează în data de 21.07.2020 examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior

Primăria Comunei Moţca,  judeţul Iaşi organizează în data de 21.07.2020 examen/concurs de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Moțca

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3.  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

ACTE NECESARE  înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici:

 1. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere

Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării anunţului

BIBLIOGRAFIE
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 82/1991 – legea contabilității, republicată și actualizată
6. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
7. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
8. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020

ANUNT Se fac angajari la punctul lansare rachete antigrindina Boureni

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare