ANUNȚ CONCURS

 Primăria Comunei Moțca, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de șofer treapta profesională I, Compartiment Administrativ.

 1. Condiții generale:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2. Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă minim 6 luni,

-Să fie absolvenți de studii generale,

-Să dețină atestat pentru transport public de persoane și permis de conducere categoria D1,

3. Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

4. Data și locul organizării concursului: 17.02.2017– selecția dosarelor, 23.02.2017 ora 10:00- proba scrisă, 27.02.2017 ora 12:00- proba interviu, la sediul Primăriei Comunei Moțca.

5. Bibliografie și Tematică:

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002

OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în munca

6. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate
 3. copia permisului de conducere,
 4. copia atestatului de transport public de persoane,
 5. copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
 6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă în copie,
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului în cazul postului de consilier sau de către unităţile sanitare abilitate în cazul postului de șofer;
 9. Aviz psihologic*,
 10. Curriculum vitae

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

7. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 15.02.2017 ora 16:00.

Rezultatele probei de selecție a dosarelor se vor afișa pe 17.02.2017 ora 16:00.

Data probei scrise: 23.02.2017 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 23.02.2017 ora 16:00.Eventualele contestații se depun in data de 24.02.2017, in intervalul orar 08:00-16:00.

Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 27.02.2017 ora 09:00.

Data interviului: 27.02.2017 ora 12:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 28.02.2017 ora 12:00.

 

 

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8012/ 16.01.2017

 

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

       Astăzi 16.01.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CREȚU ALEXANDRU PETRU  în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în com. MOȚCA, Sat Moțca, jud. Iași, şi a d-rei PLEȘCA ALEXANDRA FLORENTINA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul mun. Pașcani, str. Florilor, nr. 11, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

 

ANGAJĂRI ÎN CADRUL G.A.L. ”CODRII PAȘCANILOR”

ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ ”CODRII PAȘCANILOR”

Sediul –Primăria Comunei Miroslovești, jud. Iași

CIF 33813204

Email gal_codriipascanilor@yahoo.com

 

ANUNȚ ANGAJARE PERSONAL ÎN CADRUL G.A.L. ”CODRII PAȘCANILOR”

Asociația Grupului de Acțiune Locală ”Codrii Pașcanilor” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– Manager (responsabil administrativ) – 1 post cu norma intreaga;

– Asistent Manager- 1 post cu normă întreagă

– Responsabil financiar-contabil – 1 post cu normă întreagă

– Animator- 1 post cu norma intreaga;

 1. Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiții specifice și atribuții:

        2.1.Manager

 • Condiții

-sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada de cel putin 5 ani;

– sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;

-sa fie absolvent de studii postuniversitare sau master in domeniul managementului de proiecte;

-sa detina abilitati organizatorice, de leadership si de comunicare;

 • Atribuții principale

-asigură buna funcționare a Grupului de Acțiune Locală (GAL);

-este responsabil de managementul activităţii organizaţiei, de administrarea relaţiei cu AFIR, de buna şi corecta gestionare a fondurilor asociaţiei,

– coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru;

– este responsabil cu implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, controlul si utilizarea tuturor informațiilor, angajamentelor si a celorlalte componente care intervin, in scopul realizării obiectivelor;

      2.2.Asistent manager

 • Condiții

– sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada de cel putin 3 ani;

-sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta,

– sa detina certificate de absolvire /formare in domeniul managementului de proiect;

– sa detina calitati bune de comunicare, de organizare si leadership;

-cunostinte bune de limba engleza;

– operare pe calculator, in Microsoft Windows si Microsoft Office, PowerPoint;

Constituie un avantaj Ø absolvirea unor cursuri avand ca tematica dezvoltarea rurala Ø sa detina permis de conducere categ. B

 • Atribuții principale

-pregăteşte documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL-ului – Adunarile AGA, sedintele Consiliului Director;

-elaborează şi redactează documente şi situaţii cerute de echipa executivă;

-este responsabil cu administrarea corespondentei fizice si electronice;

– organizeaza sedintele GAL si participa la acestea;

– redacteaza minuta sedintelor si alte documente solicitate de echipa;

      2.3.Responsabil financiar-contabil

 • Condiții

– sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL de cel putin 3 ani,

– sa fie absolvent de studii economice medii / superioare finalizate cu diploma de bacalaureat / licenta;

-sa cunoasca toate procedurile contabile necesare supravegherii şi controlului gestiunii financiar– contabile a GAL,

-sa detina cunostinte de operare pe calculator in Microsoft Windows, Excel si programe de contabilitate,

Constituie un avantaj: participarea la managementul financiar al unor proiecte si capacitatea de a mobiliza cofinantarea necesară.

 • Atribuții principale

– se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar – contabile a GAL-ului;

-organizează, derulează si monitorizeaza activitatea financiar-contabilă: gestionarea actelor contabile, înregistrările şi plăţile salariilor şi contribuţiilor aferente datorate statului, închiderile lunare şi anuale, etc

– relaționarea cu banca și trezoreria

     2.4.Animator

 • Condiții

-sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada de cel putin 1 an;

-sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licență,

-sa detina calitati bune de comunicare si de organizare;

-cunoasterea persoanelor cheie şi a activitatilor de dezvoltare rurala din teritoriul GAL;

-competente de utilizare a calculatorului la nivel intermediar – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) si navigare pe Internet.

Constituie un avantaj: Ø absolvirea unor cursuri avand ca tematica dezvoltarea rurala Ø, sa detina permis de conducere categ. B

 • Atribuții principale

– posteaza informatii pe pagina de web a Gal-ului;

– distribuie materiale informative si tine evidenta locurilor in care au fost impartite;

– este responsabil de comunicarea permanenta cu populatia din teritoriu privind actiunile GAL;

– întocmeste dosarul administrativ al fiecărui proiect;

– verifică conformitatea documentelor;

– verifică eligibilitatea proiectelor;

 1. Probe de concurs: selecția dosarelor și interviu.
 1. Data și locul organizării concursului:01.02.2017 – selecția dosarelor, 06.02.2017 ora 10:00- proba interviu, la sediul Primăriei Com. Moțca.
 1. Bibliografie

– Strategia de dezvoltare locală a GAL Codrii Pașcanilor

– Statutul GAL Codrii Pașcanilor

– PNDR 2014-2020, cu accent pe AXA 19 LEADER (www.madr.ro)

– Regulamentul 1698/2005/CE

– OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare

 1. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată presedintelui GAL (cerere in format liber va cuprinde denumirea postul pentru care candideaza )
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 7. curriculum vitae
 8. scrisoare de intenție

Actele prevăzute la punctele 2 și 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.

 1. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 27.01.2017, Primăria Com. Moțca

Data selecției dosarelor: 01.02.2017

Data interviului: 06.02.2017 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 07.02.2016.

Tel. informații suplimentare: 0760259222, 0760259220.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8519/ 29.12.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 29.12.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TÂROIU IULIAN-PAUL  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iaşi şi a d-rei MAFTEI ANA-MARIA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8495/ 17.12.2016

 

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

 Astăzi 17.12.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROZNOVĂȚ IOAN  în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com. Cristesti, Sat Cristesti, jud. Iași, şi a d-rei CUCOȘ ANA-MARIA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                            Nr. 8378/ 22.09.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 22.09.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PAVEL EUGEN-VIOREL  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Ceplenița, Sat Poiana Mărului,  jud. Iaşi şi a d-rei DASCĂLU IONELA-ROXANA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

REZULTATE FINALE CONCURS

Rezultate finale- 16.09.2016

Concurs ocupare posturi contractuale vacante

 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Funcţia  solicitată- Compartiment Punctaj Rezultat
1 PREOTU RALUCA-IONELA Consilier II-Comp. Proiecte

 

87,00 puncte ADMIS
2 DASCĂLU CONSTANTIN-NELU Șofer I– Comp. Administrativ 64,16 puncte ADMIS