Acasă » Asistenta Sociala » Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere copii

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere copii

Indemnizaţia/Stimulent creştere copii

IMPORTANT

Modificări importante privind indemnizaţia de creştere a copilului, au fost reglementate prin:

       Legea 89/2019  – o puteti citi aici : Legea 89/2019

       O.U.G. 55/2017 – o puteti citi aici : O.U.G. 55/2017

Incepând cu 1 iulie 2016 au intrat în vigoare noile modificări privind indemnizaţia de creştere a copilului, reglementate prin:

Legea 66/2016 – o puteti citi aici : Legea 66/2016

Hotararea de Guvern 449/2016 – o puteti citi aici: HG 449/2016

Ordin 1099/2016 – il puteti citi aici: ORDIN 1099/2016   iar anexa aici ANEXA ORDIN 1099/2016

Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform O.U.G nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificările si completările prevazute de Legea 66/2016 si H.G 449/2016.
Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate ), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
– Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
– Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:
– Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 ron conform O.U.G. 55/2017) iar cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă
– Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de 650 ron;

OUG 111/2010 o găsiţi aici…

 H.G. nr. 52/2011 o găsiţi aici…

           Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

– Cerere tip – (Anexa 1)  (la completarea cererii folosiți tasta spațiu pentru încadrarea literelor în căsuțe);

– Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

– dosar cu şină;
 PENTRU SALARIAŢI:

– adeverinţa tip – (Anexa 2)  , eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip – format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

– copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, stampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;

– act adițional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original sau copie conform cu originalul.

Solicitarea se depune în termen de:
– 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate;
– 60 de zile lucrătoare de la data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
– 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului (tutela, plasamentul sau încredințare);
În situaţia în cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus drepturile se stabilesc de la data depunerii cererii.

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

– decizii de impunere/declaraţie unică şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

– certificat de atestare fiscală pe firma;

– document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;

– pentru avocaţi, se solicită suplimentar: adeverinţă eliberată de către Barou.

– document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediul de sarcină și lăuzie şi suma lunară de care a beneficiat, dacă este cazul, eliberat de plătitorul acestuia.

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

PENTRU PERSOANELE CE AU AVUT/ AU CALITATEA DE ELEV/ STUDENT

Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ cu menţiunea “a frecventat fără întrerupere cursurile de zi” în ultimii doi ani anteriori naşterii copilului, dacă este cazul.

Solicitarea se depune în termen de:
– 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate;
– 60 de zile lucrătoare de la data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
– 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului (tutela, plasamentul sau încredințare);
În situaţia în cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus drepturile se stabilesc de la data depunerii cererii.

Documentele necesare în vederea solicitării acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului sunt prevăzute la art.13 alin.(1) din O.U.G 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului precum şi la art. 6 din H.G. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, cu modificarile şi completările ulterioare.

Fiecare solicitant va anexa la cererea de solicitare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului documentele prevăzute de actele normative sus menţionate, corespunzătoare situaţiei în care s-a aflat, care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui beneficiu.Documentele necesare în vederea solicitării acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului si care sunt prevăzute in O.U.G 111/2010 si H.G. 52/2011 le gasiti aici ==> Acte necesare

Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru creştere copil/de inserţie

– Cerere tip – (Anexa 1)  (la completarea cererii folosiți tasta spațiu pentru încadrarea literelor în căsuțe);

– Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

– extras de cont pe numele solicitantului / titularului ((actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)  )

– dosar cu şină;

 PENTRU SALARIAŢI:

– adeverinţa tip – (Anexa 2) , eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip – format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

– decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii /realizarea de venituri supuse impozitului  și că nu a solicitat concediul pentru creștere copil.

Atenție! Persoana care beneficiează de stimulent de inserție trebuie să obțină venituri impozabile pe toată perioada în care beneficiează de acest drept

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

– decizii de impunere/declaraţie unică şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

– certificat de atestare fiscală pe firma;

– document din care să rezulte că obține venituri impozabile (declarație de venituri estimate pentru anul în curs și declarație pe proprie răspundere că va obține venituri pe toată perioada în care va beneficia de stimulent de inserție);

– document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediul de sarcină și lăuzie şi suma lunară de care a beneficiat, dacă este cazul, eliberat de plătitorul acestuia.

– pentru avocaţi, se solicită suplimentar:  adeverinţă eliberată de către Barou.
Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

Solicitarea se depune în termen de:
– 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate;
– 60 de zile lucrătoare de la data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
– 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului (tutela, plasamentul sau încredințare);
În situaţia în cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus drepturile se stabilesc de la data depunerii cererii.

Acte necesare în situaţia în care se solicită modificare din indemnizaţie în stimulent sau din stimulent în indemnizaţie

– Cerere tip – (Anexa 1) (la completarea cererii folosiți tasta spațiu pentru încadrarea literelor în căsuțe);

– Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

– Certificatul de naștere al copilului, certificatul de căsătorie și carţile de identitate ale ambilor părinţi in original şi copie;

– Copie conform cu originalul după Decizia de revenire în activitate sau adeverință salariat – pentru modificare indemnizație/stimulent, respectiv suspendare activitate – pentru modificare stimulent/ indemnizatie;

– Extras de cont pe numele solicitantului / titularului

Orice modificare intervenită se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

Precizări privind perioada de minim o lună rezervată celuilalt părinte

– Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimii 2 ani înainte de a se naşte copilul, primul care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puţin o lună pentru celălalt parinte;

– Celălalt parinte nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu doreşte să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, are obligaţia legală să notifice, în scris, Agenţia Judeţeană perntru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Iaşi, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, că nu doreşte să solicite acest drept si perioada de plata va fi redusă cu o lună;

– În situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze luna rezervată pentru concediu creștere copil

– Dacă se naşte un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta  1 an şi 11 luni,  perioada rezervată se poate amâna şi cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, parintele care beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puţin 2 luni pentru celălat soţ, înainte de a împlinirea de către următorul copil a vârstei de 2 ani;

– Pentru a exista continuitate în plata pentru pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de  2 ani.
        Important – În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă pană la 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap (cu condiția ca în acest timp să se realizeze venituri supuse impozitului).

Salariata/salariatul are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.

Indemnizaţia / Ajutorul  pentru îngrijirea copilului cu vârsta 0-7 ani, în situaţia în care copilul şi/sau un părinte / persoana care are copilul în îngrijire sunt persoane cu handicap.

Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010, modificată și completată prin O.U.G. 124/2011 și Legea 66/2016.

Documente necesare :

– cerere tip – Anexa 1 (la completarea cererii folosiți tasta spațiu pentru încadrarea literelor în căsuțe);

– notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

– originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;

– certificat de casatorie;

– certificatul de încadrare în grad de handicap pentru solicitant/persoana indreptatita și/sau minorul pentru care se solicita dreptul;

– cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, în perioada 0 – 7 ani, daca este cazul;

– decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, daca este cazul;

– documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;

– alte acte, dupa caz.

Important – Începand cu 1 iulie 2016, oricare dintre părinți/persoanele îndreptățite, care se ocupă efectiv de creșterea și îngrijirea copilului cu dizabilitate gravă sau accentuată în varstă de la 3 ani pană la 18 ani și își desfășoară activitatea cu un program redus de muncă la 4 ore, poate beneficia de o indemnizație lunară egala cu 50% din cunatumul minim al indemnizației de creștere a copilului.

Actele necesare sunt:

– Cerere tip – Anexa 1

– Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

– Copii act identitate solicitant și certificat naștere copil + originalele

– Copie certificat și hotărare de încadrare în grad de handicap + originalul

– Copie conformată cu originalul după Decizia/Actul adițional prin care se aproba reducerea programului de munca la 4 ore, pentru  creșterea și îngrijirea copilului cu handicap

– Alte acte necesare după caz

– Dosar șină


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *