Acasă » Asistenta Sociala » Alocaţia pentru susţinerea familiei

Alocaţia pentru susţinerea familiei

ATENŢIE!

Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 530 lei, care îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum şi la frecventarea de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Alocaţia pentru susţinerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordă prin testarea mijloacelor de trai şi este reglementat de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată şi republicată.

Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul de copii îndreptăţiţi să beneficieze.

Legislatie:

– Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare

– Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

– Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

– O.U.G. 93/2016

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF), care se acordă pentru familii cu copii în intreţinere şi un venit net lunar de până la 530 lei/membru de familie

– Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială; Anexa 1 la HG. 599/2017

– Cărţi/buletine de identitate ale părinţilor (copie şi original);
– Certificatul de căsătorie (copie şi original);
– Certificatele de naştere ale copiilor şi cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii şi original);
– Livretul de familie, completat la zi (copie şi original);
– Hotărâre judecatorească definitivă de divorţ, certificat de deces sau adeverinţă de la Penitenciar pentru soţul arestat, dacă este cazul (copie şi original);
– Hotărâre judecătorească definitivă de incredinţare a copiilor, hotărâre pentru instituirea unei măsuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie şi original);
– Contract locuinţă (copie şi original);
– Adeverinţă de la asociaţia de locatari/proprietari din care să reiasă că intreaga familie locuieşte la adresa declarată;
– Adeverinţe privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor şomaj/ajutor social/declaraţie notarială pentru persoanele care nu realizează venituri (parinţi/parteneri şi copiii adulţi necăsătoriţi care locuiesc cu familia), pentru luna anterioară depunerii cererii. In adeverinţele de salariat, este necesar să se menţioneze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;
– Cupon pensie de intreţinere, dacă este cazul;
– Cupon alocaţie de stat/extras de cont (ultima sumă primită);
– Adeverinţe de elev cu precizarea numărului de absenţe nemotivate din ultimul semestru şcolar incheiat, nota la purtare şi menţiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menţiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va ataşa copie după certificatul/documentul medical;
– Certificat de atestare fiscală de la Finanţele Publice Locale (de domiciliu), pentru ambii soţi/parteneri şi copiii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia;
– Adeverinţa de la Registrul agricol, pentru ambii soţi/parteneri şi copii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia;
– Adeverinţa de venit de la Administraţia Finanţelor Publice, pentru ambii soţi/parteneri şi copiii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia, atât pentru anul in curs, cât şi pentru anul anterior;
– Certificat de încadrare in grad de handicap (copie şi original), dacă este cazul;
– In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta şi documente referitoare la partener;
– Un dosar pentru încopciat.

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului social

Bunuri imobile
  1. Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
  2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care          depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
 1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
  2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
  3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
  4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
  5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  6. Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale
  7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
 *) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
  1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
 1. Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei / ajutorului social.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *