PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                                                       Nr.  8216/ 10.07.2020

STAREA CIVILĂ

 

  P U B L I C A Ţ I E   DE CĂSĂTORIE

          Astăzi 10.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL IULIAN-COSTEL în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Moțca, Sat Moțca, județul Iași şi a d-rei  MATASARU LUCIANA-MIHAELA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Comuna Moțca, Sat Moțca, județul Iași.

          În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţ

                                                                                                                                                 Ofiţer de stare civilă,

                                                                                                                                                  Acatrinei Doina

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2744 din 06.07.2020 cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Moțca

scanare0001CERERE DE ANULARE A ACCESORIILOR

Anunț examen promovare

A N U N Ţ

Primăria Comunei Moţca,  judeţul Iaşi organizează în data de 21.07.2020 examen/concurs de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Moțca.

 Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3.  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

ACTE NECESARE  înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici:

  1. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formularul de înscriere

Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării anunţului

BIBLIOGRAFIE
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 82/1991 – legea contabilității, republicată și actualizată
6. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
7. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
8. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                   Nr.  8163/ 29.05.2020

STAREA CIVILĂ

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 29.05.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TANASĂ TEOFIL-MARIAN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Comuna Moțca, Sat Moțca, județul Iași şi a d-rei  BUTNARIU DIANA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Comuna Valea-Seacă, Sat Topile, județul Iași.

 În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

    Acatrinei Doina