A N U N Ţ

 Primăria Comunei Moţca,  judeţul Iaşi organizează în data de 30.09.2019 examen/concurs de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Moțca.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
  c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată

   ACTE NECESARE  înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici:

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. c) formularul de înscriere;
 4. d) dovada participare la programe de formare/ de perfecţionare/ seminare/ conferinţe/ schimburi de experienţă sau vizite de studiu;

Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării anunţului

Publicat astăzi,

30.08.2019

Insp. Comp. Resurse Umane UNGUREANU ROXANA-ELENA

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                                                           Nr. 8298/ 29.08.2019

STAREA CIVILĂ

  P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 29.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NICA ADRIAN- IOAN în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat Boureni, jud. Iasi, şi a d-rei POMÎRLEANU IOANA- ROXANA în vârstă de 23 ani,  cu domiciliul în com. MOȚCA, sat Boureni, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.