REZULTATE FINALE CONCURS ANGAJARE G.A.L. “CODRII PAȘCANILOR“

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția vizată Puncte Admis/Respins
1 SAVA C. CARMEN-AMELIA

 

Manager 99,40 ADMIS
2 FUCIUC D. PETRU

 

Manager 80,00 RESPINS
3 GOSPODARU I. IONUȚ

 

Manager ABSENT RESPINS
4 GRIGORAȘ V. CODRIN-NICOLAE Responsabil financiar-contabil 86,80 ADMIS
5 AIOANEI CRISTINEL-PAȘCANI Animator 88,20 ADMIS
6 ACATRINEI M. GABRIEL Animator 85,00 RESPINS
7 TUDURACHI COSTICĂ

 

Animator ABSENT RESPINS

REZULTATE SELECȚIA DOSARELOR CONCURS G.A.L.

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția vizată Admis/Respins
1 FUCIUC D. PETRU  Manager ADMIS
2 GOSPODARU I. IONUȚ  Manager ADMIS
3 SAVA C. CARMEN-AMELIA  Manager ADMIS
4 GRIGORAȘ V. CODRIN-NICOLAE Responsabil financiar-contabil ADMIS
5 ACATRINEI M. GABRIEL  Animator ADMIS
6 AIOANEI CRISTINEL-PAȘCANI Animator ADMIS
7 TUDURACHI COSTICĂ  Animator ADMIS

Interviul va avea loc în data de 06.02.2017 ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Moțca.

 ANUNȚ CONCURS

 Primăria Comunei Moțca, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de șofer treapta profesională I, Compartiment Administrativ.

 1. Condiții generale:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2. Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă minim 6 luni,

-Să fie absolvenți de studii generale,

-Să dețină atestat pentru transport public de persoane și permis de conducere categoria D1,

3. Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

4. Data și locul organizării concursului: 17.02.2017– selecția dosarelor, 23.02.2017 ora 10:00- proba scrisă, 27.02.2017 ora 12:00- proba interviu, la sediul Primăriei Comunei Moțca.

5. Bibliografie și Tematică:

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002

OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în munca

6. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate
 3. copia permisului de conducere,
 4. copia atestatului de transport public de persoane,
 5. copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
 6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă în copie,
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului în cazul postului de consilier sau de către unităţile sanitare abilitate în cazul postului de șofer;
 9. Aviz psihologic*,
 10. Curriculum vitae

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

7. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 15.02.2017 ora 16:00.

Rezultatele probei de selecție a dosarelor se vor afișa pe 17.02.2017 ora 16:00.

Data probei scrise: 23.02.2017 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 23.02.2017 ora 16:00.Eventualele contestații se depun in data de 24.02.2017, in intervalul orar 08:00-16:00.

Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 27.02.2017 ora 09:00.

Data interviului: 27.02.2017 ora 12:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 28.02.2017 ora 12:00.

 

 

ANGAJĂRI ÎN CADRUL G.A.L. ”CODRII PAȘCANILOR”

ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ ”CODRII PAȘCANILOR”

Sediul –Primăria Comunei Miroslovești, jud. Iași

CIF 33813204

Email gal_codriipascanilor@yahoo.com

 

ANUNȚ ANGAJARE PERSONAL ÎN CADRUL G.A.L. ”CODRII PAȘCANILOR”

Asociația Grupului de Acțiune Locală ”Codrii Pașcanilor” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– Manager (responsabil administrativ) – 1 post cu norma intreaga;

– Asistent Manager- 1 post cu normă întreagă

– Responsabil financiar-contabil – 1 post cu normă întreagă

– Animator- 1 post cu norma intreaga;

 1. Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiții specifice și atribuții:

        2.1.Manager

 • Condiții

-sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada de cel putin 5 ani;

– sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;

-sa fie absolvent de studii postuniversitare sau master in domeniul managementului de proiecte;

-sa detina abilitati organizatorice, de leadership si de comunicare;

 • Atribuții principale

-asigură buna funcționare a Grupului de Acțiune Locală (GAL);

-este responsabil de managementul activităţii organizaţiei, de administrarea relaţiei cu AFIR, de buna şi corecta gestionare a fondurilor asociaţiei,

– coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru;

– este responsabil cu implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, controlul si utilizarea tuturor informațiilor, angajamentelor si a celorlalte componente care intervin, in scopul realizării obiectivelor;

      2.2.Asistent manager

 • Condiții

– sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada de cel putin 3 ani;

-sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta,

– sa detina certificate de absolvire /formare in domeniul managementului de proiect;

– sa detina calitati bune de comunicare, de organizare si leadership;

-cunostinte bune de limba engleza;

– operare pe calculator, in Microsoft Windows si Microsoft Office, PowerPoint;

Constituie un avantaj Ø absolvirea unor cursuri avand ca tematica dezvoltarea rurala Ø sa detina permis de conducere categ. B

 • Atribuții principale

-pregăteşte documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL-ului – Adunarile AGA, sedintele Consiliului Director;

-elaborează şi redactează documente şi situaţii cerute de echipa executivă;

-este responsabil cu administrarea corespondentei fizice si electronice;

– organizeaza sedintele GAL si participa la acestea;

– redacteaza minuta sedintelor si alte documente solicitate de echipa;

      2.3.Responsabil financiar-contabil

 • Condiții

– sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL de cel putin 3 ani,

– sa fie absolvent de studii economice medii / superioare finalizate cu diploma de bacalaureat / licenta;

-sa cunoasca toate procedurile contabile necesare supravegherii şi controlului gestiunii financiar– contabile a GAL,

-sa detina cunostinte de operare pe calculator in Microsoft Windows, Excel si programe de contabilitate,

Constituie un avantaj: participarea la managementul financiar al unor proiecte si capacitatea de a mobiliza cofinantarea necesară.

 • Atribuții principale

– se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar – contabile a GAL-ului;

-organizează, derulează si monitorizeaza activitatea financiar-contabilă: gestionarea actelor contabile, înregistrările şi plăţile salariilor şi contribuţiilor aferente datorate statului, închiderile lunare şi anuale, etc

– relaționarea cu banca și trezoreria

     2.4.Animator

 • Condiții

-sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada de cel putin 1 an;

-sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licență,

-sa detina calitati bune de comunicare si de organizare;

-cunoasterea persoanelor cheie şi a activitatilor de dezvoltare rurala din teritoriul GAL;

-competente de utilizare a calculatorului la nivel intermediar – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) si navigare pe Internet.

Constituie un avantaj: Ø absolvirea unor cursuri avand ca tematica dezvoltarea rurala Ø, sa detina permis de conducere categ. B

 • Atribuții principale

– posteaza informatii pe pagina de web a Gal-ului;

– distribuie materiale informative si tine evidenta locurilor in care au fost impartite;

– este responsabil de comunicarea permanenta cu populatia din teritoriu privind actiunile GAL;

– întocmeste dosarul administrativ al fiecărui proiect;

– verifică conformitatea documentelor;

– verifică eligibilitatea proiectelor;

 1. Probe de concurs: selecția dosarelor și interviu.
 1. Data și locul organizării concursului:01.02.2017 – selecția dosarelor, 06.02.2017 ora 10:00- proba interviu, la sediul Primăriei Com. Moțca.
 1. Bibliografie

– Strategia de dezvoltare locală a GAL Codrii Pașcanilor

– Statutul GAL Codrii Pașcanilor

– PNDR 2014-2020, cu accent pe AXA 19 LEADER (www.madr.ro)

– Regulamentul 1698/2005/CE

– OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare

 1. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată presedintelui GAL (cerere in format liber va cuprinde denumirea postul pentru care candideaza )
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 7. curriculum vitae
 8. scrisoare de intenție

Actele prevăzute la punctele 2 și 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.

 1. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 27.01.2017, Primăria Com. Moțca

Data selecției dosarelor: 01.02.2017

Data interviului: 06.02.2017 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 07.02.2016.

Tel. informații suplimentare: 0760259222, 0760259220.

REZULTATE FINALE CONCURS

Rezultate finale- 16.09.2016

Concurs ocupare posturi contractuale vacante

 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Funcţia  solicitată- Compartiment Punctaj Rezultat
1 PREOTU RALUCA-IONELA Consilier II-Comp. Proiecte

 

87,00 puncte ADMIS
2 DASCĂLU CONSTANTIN-NELU Șofer I– Comp. Administrativ 64,16 puncte ADMIS

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS

Rezultate probă scrisă- 14.09.2016

Concurs ocupare posturi contractuale vacante

 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Funcţia  solicitată- Compartiment Punctaj Rezultat
1 BRĂILA MARIAN- CORNEL Consilier II– Comp. Proiecte

 

ABSENT RESPINS
2 CRÂȘMARU SPRINTENEOARA Consilier II– Comp. Proiecte

 

40 puncte RESPINS
3 PREOTU RALUCA-IONELA Consilier II-Comp. Proiecte

 

83 puncte ADMIS
4 DASCĂLU CONSTANTIN-NELU Șofer I– Comp. Administrativ 58,66 puncte ADMIS

 

Eventualele contestații se depun până in data de 15.09.2016 ora 14:00.

Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 16.09.2016 ora 08:00.

Data interviului: 16.09.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 16.09.2016 ora 16:00.

Afişat astăzi 14.09.2016,  ora 14:00

Secretar comisie,

Ungureanu Roxana- Elena

 

ANUNȚ CONCURS

În baza prevederilor H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Posturile scoase la concurs sunt:

 • 1 post de șofer, treapta profesională I, Compartiment Administrativ.
 • 1 post de consilier, grad profesional II, Compartiment Proiecte.

 1.Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2.Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă minim 6 luni,

-Să fie absolvenți de studii generale,

-Să dețină atestat pentru transport public de persoane și permis de conducere categoria D1,

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de Consilier II Compartiment Proiecte, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

-Vechime în muncă minim 6 luni,

-Să fie absolvenți de studii superioare,

3.Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

4.Data organizării concursului:08.09.2016– selecția dosarelor, 14.09.2016 ora 10:00- proba scrisă, 16.09.2016 ora 10:00- proba interviu

 1. Bibliografie și Tematică:

 Șofer- Compartiment Administrativ

 • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 • HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002
 • OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

Consilier- Compartiment Proiecte

 • G. nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programe operationale
 • LG nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • OUG nr. 64 /2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările gi completările ulterioare;
 • OUG nr. 66/2011 privind prevenirea constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute in oblinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 •  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 • Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 6. Acte necesare:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate
 3. copia permisului de conducere*,
 4. copia atestatului de transport public de persoane*,
 5. copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
 6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă în copie,
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului în cazul postului de consilier sau de către unităţile sanitare abilitate în cazul postului de șofer;
 9. Aviz psihologic*,
 10. Curriculum vitae

*Documente necesare candidaților pentru postul de șofer.

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

 1. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 06.09.2016 ora 16:00.

Rezultatele probei se selecție a dosarelor se vor afișa pe 08.09.2016 ora 16:00.

Data probei scrise: 14.09.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 14.09.2016 ora 16:00.Eventualele contestații se depun in data de 15.09.2016, in intervalul orar 08:00-16:00.

Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 16.09.2016 ora 08:00.

Data interviului: 16.09.2015 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 16.09.2016 ora 16:00.

Persoană de contact: Inspector Resurse Umane Ungureanu Roxana, tel. 0232 715 777, 0232 715 050.

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8320/ 05.08.2016

 PUBLICAŢIE DE CASATORIE

 Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NENICĂ GHEORGHE  în vârstă de  ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași, jud. Iași, şi a d-rei Lupu Mihaela  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8318/ 05.08.2016

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NIȚĂ MIHAI  în vârstă de 56 ani, cu domiciliul în com. Sănduleni, Sat Sănduleni nr. 281, jud. Iași, şi a d-nei Toma Elena  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

 

 

ANUNȚ CONCURS

 În baza prevederilor H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de muncitor III în cadrul Compartimentului Administrativ

 Condiții generale:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de muncitor, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

 1. Vechime în muncă minim 5 ani.
 2. Permis de conducere categoria B de cel puțin 5 ani.
 3. Absolvenți studii generale

Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.

Data șI locul organizării concursului:07.2016 ora 09:00- proba scrisă, 01.08.2016 ora 10:00- proba interviu, la sediul Primăriei Com. Moțca

Bibliografie și Tematică:

 • Legea 319/ 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
 • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 • OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
 • Legea 416/ 2001 privind venitul minim garantat( art. 6 aliniatele de la 1 la 9)
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Acre necesare

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.

Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:

Se admit contestații numai pentru proba scrisă.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 21.07.2016 ora 16:00.

Data probei scrise: 29.07.2016 ora 09:00,

Data interviului: 01.08.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 02.08.2016 ora 16:00.

Persoană de contact: Inspector Ungureanu Roxana, tel. 0232 715 777, 0232 715 050.