Acasă » Anunturi

Categoria Anunturi

ANUNT Primaria comunei Motca organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante

ANUNT-CONCURS

ANUNT PUBLIC privind aprobare PUZ si RLU pentru construire statie de distributie GP si benzina-motorina

ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 15 mp, in curtea Dispensarului Moţca

ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 15 mp, in curtea Dispensarului Moţca – CF 60052, pentru amplasarea unui container ȋn vederea desfăsurării de activităţi privind vȃnzare produse papetarie, de multiplicare documente, etc.

UAT Comuna Moţca, adresa : localitatea Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţul Iaşi, tel : 0232/715777, fax: 0232/715050 , email : comuna_motca@yahoo.com scoate la licitaţie publică o suprafaţă de teren de 15 mp, situat în intravilanul comunei Moṭca, ȋn curtea Dispensarului din localitatea Moṭca – CF 60052. Accesul la imobillul menţionat se face din str. Moldovei. Închirierea se face conform art. 333 – 336 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Hotărȃrea Consiliului local Moţca nr. 32 din 27.04.2023.Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată, contra cost, de la sediul Primăriei comunei Moţca. Contravaloarea documentaţiei este de 100 lei.Ofertele se redacteazã în limba românã şi vor fi prezentate conform documentaţiei de atribuire. Data limitã pentru depunerea ofertelor este 31.05.2023 ora 9:00.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primãria comunei Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţui Iaşi.Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 25.05.2023. Data limitã pentru transmiterea rãspunsului la clarificãri este 26.05.2023. Licitaţia va avea loc în data de 31.05.2023 ora 11:00 la sediul Primãriei comunei Moţca, judeţul Iaşi. Litigiile de orce fel ce decurg din executarea contractului de concesionare sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi.

PRIMAR , Constantin-Serioja HOBINCĂ

ANUNT PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA, județul IAŞI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

ANUNȚ PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA, județul IAŞI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă

Data de sustinere a probei scrise: 26.05.2023, ora 10:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMĂRIA COMUNEI MOȚCA

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare:

Perioada de depunere a dosarelor: 26.04.2023 – 15.05.2023

Persoana de contact: Carp Ana- Alina, Inspector

Telefon: 0760259222

E-mail: motca@is.e-adm.ro

Data afişării: 26.04.2023, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier

Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: URBANISM        PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

Localitate: MOŢCA

Judeţ: IAŞI

Condiţii de participare

Consilier, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT URBANISM

Studii- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

în domeniul arhitectură/ urbanism/ inginerie civilă

Domenii de studiu: Inginerie civilă (Ramura de ştiinţă), Arhitectură şi urbanism (Ramura de ştiinţă)

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână

Atribuții principale ale postului

 • Asigurarea aplicării planului urbanistic.
 • Întocmirea și eliberarea certificatelor de urbanism.
 • Întocmirea autorizațiilor de construire imobile noi, consolidări, recompartimentări, etc.
 • Întocmirea autorizațiilor pentru desființarea de construcții existente, pentru lucrări de extinderi rețele de utilități, branșamete și racorduri, modernizări și reparații străzi.
 • Întocmirea proceselor- verbale la terminarea lucrărilor.
 • Întocmirea certificatelor de edificare a construcțiilor.

Bibliografie şi tematică

1. Constituţia României, republicată

cu tematica Principii generale. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Autorităţile publice.

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Principii şi definiţii. Dispoziţii speciale.

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: Titlul V al Părţii a III- a din O.U.G. nr. 57/2019

cu tematica Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici din administraţia publică. Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici. Drepturi şi îndatoriri. Cariera funcţionarilor publici. Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu. Autorităţile administraţiei publice locale- Consiliul Local, Primarul

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

cu tematica Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale. Certificatul de urbanism. Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

6. H.G. nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulametului general de urbanism

cu tematica Principii generale Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor. Dispoziţii finale.

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

cu tematica Autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Concesionarea terenurilor pentru construcţii. Răspunderi şi sancţiuni. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

cu tematica Dispoziţii generale. Sistemul calităţii în construcţii. Obligaţii şi răspunderi. Sancţiuni. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei*

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**
g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

*Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 2011/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 **Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Doar pana la 31 martie 2023 beneficiati de o reducere de 10% la plata anuală integrală a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport

Dragi locuitori ai comunei Motca,

Va reamintim ca doar până la 31 martie 2023 beneficiati de o reducere de 10% la plata anuală integrală a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport!

Taxele si impozite locale pot fi achitate si online, accesand urmatoarea adresa web INFOPAY: https://infopay.ro/i/motca

Vă mulțumim pentru plata taxelor și impozitelor locale.Îndeplinându-vă această obligație cetățenească, vă aduceți aportul la dezvoltarea și modernizarea comunei noastre.

ANUNT PUBLIC: Fermierii, persoanele interesate de accesarea programelor de sprijin pentru agricultură, sau de finanṭările europene dedicate locuitorilor din mediul rural, sunt invitate marṭi 14 martie 2023 la sediul Căminului Cultural al comunei Moṭca

Fermierii, persoanele interesate de accesarea programelor de sprijin pentru agricultură, sau de finanṭările europene dedicate locuitorilor din mediul rural, sunt invitate marṭi 14 martie 2023 la sediul Căminului Cultural al comunei Moṭca, ỉncepȃnd cu orele 12.15, la o ỉntȃlnire dezbatere cu reprezentanṭii Direcṭiei pentru Agricultură Judeṭeană Iaṣi, Centrul Judeṭean A.P.I.A. Iaṣi, Grupului deAcṭiune Locală ,, Codrii Paṣcanilor” ṣi ai primăriei din localitate Vor fi abordate următoarele teme :

– Posibilităṭi de accesare a finanṭărilor prevăzute ỉn Planul Naṭional Strategic 2023-2027, de către firmele, instituṭiile ṣi locuitorii din mediul rural

– Programe naṭionale de sprijin pentru fermieri, active ỉn 2023

– Precizări importante privind completarea Cererii Unice de plată 2023- Sesiune de ỉntrebări adresate de participanṭi.

Și-au anuntat prezenta:

Mihai AMARANDEI – consilierul ministrului agriculturii

Leonard STAFIE – Director executiv adjunct APIA Iasi

Gabriel Vasile HOHA – Director executiv DAJ Iasi

Eduard ELEFTERIU – consilier DAJ IASI.

ANUNT Rezultate 20.02.2023 privind selectia dosarelor pentru concursul organizat pentru postul de consilier I – compartiment cultura

img_t230220163026_n2-1

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie

Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro

Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare. Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau  comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, aluminiu sau sticlă, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse trebuie să se înregistreze online pe site-ul www.returosgr.ro al administratorului SGR, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021.

Procedura de înregistrare este una simplă

 • Se va crea un cont de utilizator, introducând datele de identificare ale companiei și datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu administratorul SGR.
 • După activarea contului, persoana desemnată în relația cu administratorul SGR va completa toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale.
 • După introducerea acestor date, se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR – completat automat cu datele deja introduse. Formularul trebuie semnat de către reprezentantul legal, folosind o semnătură electronică simplă sau calificată, tot prin intermediul portalului RetuRO.

Ulterior înregistrării,  se va trece la următoarea etapă, semnarea contractului cu administratorul SGR, RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., de asemenea pe site-ul returosgr.ro.

Neînregistrarea în baza de date operată de către administratorul SGR  atrage după sine o amendă între 20.000 și 40.000 RON.

Sistemul Garanție-Returnare este conceput pentru a încuraja returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosință în vederea reciclării și va deveni funcțional începând cu 30 noiembrie 2023. Începând cu această dată, consumatorii vor putea să returneze în magazine ambalajele de unică folosință din plastic, sticlă sau metal pentru băuturi. SGR reprezintă un sistem în care românii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal.

Producătorii de băuturi, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR, primul pas pentru atingerea acestor ținte fiind înregistrarea în sistem și încheierea contractului cu RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. Aceștia nu vor mai putea să-și vândă produsele consumatorilor din România dacă nu s-au înregistrat în prealabil în baza de date a SGR. Înregistrarea se face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/producer

 • Este considerat producător sau importator în scopul SGR orice persoană juridică ce produce și introduce pe piața din România produse SGR, ori importă sau achiziționează intracomunitar aceste produse și le introduce pe piața românească.  Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-producatori

Comercianții de băuturi, precum și companiile care activează în domeniul ospitalității (HoReCa), vor fi responsabili să se asigure că băuturile pe care le vând pe piața românească provin de la un producător înregistrat în SGR, și vor percepe o garanție de 0,50 RON la vânzarea fiecărei băuturi. De asemenea, comercianții  trebuie să organizeze puncte de returnare a ambalajelor de băuturi, în cadrul cărora  să ofere serviciul de preluare a ambalajelor și returnare a garanției către consumatori. Primul pas pentru indeplinirea responsabilităților legale este înregistrarea în baza de date a SGR și o pot face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/retailer

 • Este considerat comerciant în scopul SGR orice persoană juridică ce desfășoară activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii finali, inclusiv activități din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, unităţi care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi. 

Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-comercianti

Este important ca toate companiile vizate să introducă în sistem toate datele solicitate cu o acuratețe cât mai mare. Aceste date sunt esențiale pentru configurarea optimă a sistemului în raport cu nevoile reale de colectare a ambalajelor la nivel teritorial și, în final, implementarea cu succes a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).

ANUNT CONCURS Primaria comunei Motca organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante consilier grad profesional I, compartiment cultura

Anunt-concurs

Impozitele și taxele locale pot fi plătite inclusiv online, utilizând platforma InfoPay

Reamintim că impozitele și taxele locale pot fi plătite inclusiv online, utilizând platforma InfoPay: https://infopay.ro/i/motca ,
iar pentru plata integrală până în 31 martie beneficiați de o REDUCERE de 10%.

Pentru a intra în contul dumneavoastră, după accesarea platformei, trebuie să selectați din lista de instituții înrolate Primăria MOTCA, https://infopay.ro/i/motca  și să introduceți codul numeric personal/ codul unic de identificare.Dacă introduceți un cod numeric personal/ cod unic de identificare și primiți notificarea “Codul nu este înregistrat în instituție.”, înseamnă că nu sunteți înregistrat(ă) în baza de date a Primăriei cu plăți anterioare. În acest caz, pentru a putea plăti online, va fi necesar să efectuați mai întâi o plată offline, la casierie.

 Sistemul de plată InfoPay este disponibil atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Nu se percep comisioane pentru tranzacțiile efectuate.

La casierie, plățile pot fi efectuate atât #cash, cât și folosind #cardul, prin #POS, de luni până vineri, în intervalul 08:00 – 15:00.

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare