Acasă » Acte Administrative

Categoria Acte Administrative

Lista certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare eliberate in luna ianuarie 2024

ANUNT PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE LUCRARI ,,Extindere sistem de supraveghere video in comuna Motca, judetul Iasi”

Lista certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare eliberate in luna decembrie 2023

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Informaţii concurs
Data de sustinere a probei scrise: 30.01.2024, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMĂRIA COMUNEI MOȚCA
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 29.12.2023 – 17.01.2024

Persoana de contact: Carp Ana Alina, Inspector
Telefon: 0760259222, Fax:
E-mail: mihailaanaalina@uahoo.com
Data afişării: 29.12.2023, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier juridic
Descriere postLocalizare post
Clasa: I
Grad: principal
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: JURIDIC
PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
Localitate: MOŢCA
Judeţ: IAŞI

Condiţii de participare


Pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT JURIDIC

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul juridic
Domenii de studiu: Drept (Domeniul de licenţă), Ştiinţe juridice (Ramura de ştiinţă)
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie şi tematică

Bibliografie şi tematică pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT JURIDIC


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Principii generale. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Autorităţile publice.

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Principii şi definiţii. Dispoziţii speciale.

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: Titlurile I- VII ale părţii a III a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici din administraţia publică. Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici. Drepturi şi îndatoriri. Cariera funcţionarilor publici. Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu. Autorităţile administraţiei publice locale- Consiliul Local, Primarul. TITLUL I Dispoziţii generale TITLUL II Descentralizarea TITLUL III Regimul general al autonomiei locale TITLUL IV Unităţile administrativ – teritoriale în România TITLUL V Autorităţile administraţiei publice locale TITLUL VI Mandatul de ales local TITLUL VII Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale

5. Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă

cu tematica – Cartea I- Dispoziţii generale – Cartea a II-a – Procedura contencioasă – Cartea a V-a- Despre executarea silită

6. Legea nr. 287/2010 privind Codul Civil

cu tematica – Cartea a III-a- Despre bunuri – Cartea a IV-a- Despre moştenire şi liberalităţi – Cartea a V-a- Despre obligaţii – Cartea a VI-a-Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor

7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV.

8. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar

cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III,Capitolul IV, Capitolul V, Capitolul VI,Capitolul VII, CapitolulVIII, Capitolul IX,Capitolul X.

Lista certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare eliberate in luna noiembrie 2023

Anunț proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Astăzi, 07.11.2023, Primăria comunei Moțca anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2024. Documentația poate fi consultată la secțiunea Monitorul oficial  https://motca.regista.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/registrul-pentru-eviden%C5%A3a-proiectelor-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/5342.

Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa motca@is.e-adm.ro , precum şi la sediul Primăriei Comunei Moțca.

Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.

Noua strategie de dezvoltare locală a GAL Codrii Pașcaniului, aferentă perioadei 2023-2027

Noua strategie de dezvoltare locală a teritoriului, aferentă perioadei 2023-2027, este plasată sub responsabilitatea comunității.GAL „Codrii Pașcanilor” va continua să finanțeze intervenții de până la 200.000 euro/proiect, de aceea este foarte important să efectuăm o analiză a nevoilor din teritoriu, raportându-ne la acțiunile eligibile finanțabile LEADER (FEADR) și PIDS (FSE+).Chestionarul se adresează locuitorilor sau persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în teritoriul Asociației GAL „Codrii Pașcanilor”, respectiv:Orașul Dolhasca, Comuna Moțca, Comuna Miroslovești, Comuna Tătăruși, Comuna Stolniceni Prăjescu și Comuna Cristești.Citiți cu atenție fiecare întrebare și decideți răspunsul dumneavoastră. Nu există răspunsuri corecte sau greșite.Vă rugăm să acordați 5 minute pentru a răspunde onest întrebărilor de mai jos.

Completează aici chestionarul: https://forms.gle/XRkUUiUfBNkNATuA9

Transparenta veniturilor salariale la 30.09.2023

lista-functiilor-publice-si-contractuale-din-administratia-publica-localalocala-a-Comunei-Motca

Transparenta veniturilor salariale la 31.03.2023

lista-functiilor-publice-si-contractuale_rotated

Lista certificatelor de urbanism si autorizatiilor de constructie/desfiintare eliberate in luna februarie 2023

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare