Acasă » Primaria Motca » Statutul Comunei Motca

Statutul Comunei Motca

STATUTUL COMUNEI MOŢCA

Capitolul I:  PRINCIPII   GENERALE

Capitolul al II-leaADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A COMUNEI MOŢCA

II.1. AUTORITĂŢILE   PUBLICE LOCALE

 1. 1.1. Reglementări generale

II.1.2. Consiliul local al comunei Moţca

II.1.3. Primarul şi viceprimarul comunei Moţca

II.2. APARATUL DE   SPECIALITATE   AL   PRIMARULUI,

II.3. LEGILE COMUNITĂŢII, EXERCITAREA   AUTORITĂŢII ŞI ÎNFĂPTUIREA   DREPTĂŢII

II.4. ECONOMIA LOCALĂ, PATRIMONIUL, FINANŢELE ŞI LUCRĂRILE   PUBLICE

II.4.1. Economia locală

II.4.2. Proprietatea

II.4.3. Finanţele publice locale

II.4.4. Achiziţiile şi lucrările publice

Capitolul al III-lea: EDUCAŢIA, VIAŢA SPIRITUALĂ   ŞI  

CULTURA COMUNITĂŢII

Capitolul al IV-lea :MUNCA, SĂNĂTATEA, PROTECŢIA POPULAŢIEI ŞI SOLIDARITATEA UMANĂ

Capitolul al V-lea: DREPTURILE, LIBERTĂŢILE   ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE   ALE   CETĂŢENILOR   COMUNEI MOŢCA

V.1. DISPOZIŢII GENERALE

V.2. DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE

V.3. ÎNDATORIRILE   FUNDAMENTALE

Capitolul al VI-lea: DISPOZIŢII FINALE ŞI   TRANZITORIISTATUTUL COMUNEI MOŢCA

CADRU LEGAL

– CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

– ORDONANŢĂ   Nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale

– LEGE   Nr. 96 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale

– Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală

– Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

– Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ

– Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului cu modificările şi

completările ulterioare

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

– OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

– Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal şi normele metodologice de aplicare a acestuia

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică

– Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice

– Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi combaterea corupţiei;

– Cartea Europeană a Autonomiei Locale şi Descentralizării

STATUTUL COMUNEI MOŢCA

Capitolul I: PRINCIPII   GENERALE

Art.1 (1)Comuna Moţca este unitatea administrativ teritorială cu personalitate juridică din judeţul Iaşi, România, formată din satele Moţca şi Boureni. Comunitatea şi autorităţile sale reprezentative asigură condiţii optime ca fiecare dintre statele care o compun să-şi păstreze şi să-şi promoveze identitatea exprimată prin valorile, obiceiurile şi tradiţiile proprii în condiţiile stabilite de legile ţării, de prezentul statut şi de celelalte acte de autoritate locală.

(2) Comuna Moţca este situată in partea de vest a județului Iasi, in sudul podişului Sucevei, la aproximativ mijlocul axelor ce unesc principalele oraşe ale Moldovei (IAȘI –Piatra Neamț , Bacău –Suceava). Comuna este brăzdată de apa râului Moldova şi de pâraiele: Boura  si, Bârgău, care traversează satul Boureni, Enache si Moțca care traversează satul Moţca.

(3) La sfârşitul anului 2012, comuna Moţca avea o populație de aproximativ 4985 locuitori. Satul Moțca, număra 3.650 locuitori, iar satul Boureni 1335 locuitori. Aici trăiesc un număr important de cetăţeni rromi, adică aproximativ 750 de persoane, in satul Moțca existând 700 de rromi iar in satul Boureni circa 50 de persoane de etnie  rromă.

Art.2. În comuna Moţca munca, sacrificiile şi înfăptuirile generaţiilor trecute, istoria şi cultura locală, obiceiurile şi tradiţiile, credinţa străbună, învăţământul şi educaţia reprezintă fundamentele unităţii sufleteşti şi administrative ale comunităţii locale.

Art.3. În comuna Moţca, respectarea Constituţiei, a legilor ţării şi a actelor de autoritate locală, inclusiv a prezentului statut, este obligatorie.

Art.4. Puterea locală aparţine comunităţii, care o exercită, în condiţiile stabilite de Constituţie şi de legile ţării, prin autorităţile publice reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

Art.5. (1)Teritoriul comunei Moţca, în suprafaţă totală de 3659 ha este unitar, indivizibil şi inalienabil.

(2)Limitele teritoriului administrativ al comunei Moţca sunt cele stabilite prin legile ţării iar modificarea lor nu se poate realiza decât dacă este aprobată prin referendum local organizat în condiţiile legii.

(3)Delimitarea intravilanului satelor, evidenţa proprietăţilor şi a folosinţei terenurilor, disciplina şi modul de amplasare a construcţiilor se stabilesc prin planul de amenajare a teritoriului, Planul Urbanistic General şi Regulamentul local de urbanism, cadastrul general şi celelalte documente sau forme de evidenţă stabilite prin lege, întocmite prin grija compartimentelor de specialitate şi aprobate de către autoriţăţile publice locale potrivit competenţelor legale.

Art.6. Comuna Moţca este localitatea comună a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţa politică, de avere, de origine socială, de locul naşterii sau de satul în care locuiesc.

Pe teritoriul comunei Moţca îşi poate stabili domiciliul sau reşedinţa orice persoană sau familie care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia României şi de legile ţării.

Art.7. Calitatea de cetăţean al comunei Moţca se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.8. Autorităţile publice locale îşi exercită exercită atribuţiile legale privind evidenţa populaţiei, starea civilă, autoritatea tutelară prin compartimentele de specialitate, care se află în subordinea secretarului comunei.

Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu toţii fii ei care trăiesc şi muncesc în alte localităţi din ţară sau din străinătate şi care contribuie la promovarea valorilor locale şi naţionale, la integrarea europeană şi la schimbul internaţional de valori.

Art.9. Comunitatea locală este organizată pe principiul constituţional al pluralismului, care reprezintă condiţia de bază şi garanţia economiei de piaţă, a democraţiei sociale şi politice, a libertăţii membrilor săi.

Art.10. Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare contribuind la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi la împlinirea aspiraţiilor şi idealurilor acestora, cu respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept, a principiilor democraţiei şi ale autonomiei locale.

Art.11. Comuna Moţca poate coopera sau se poate asocia cu alte unităţi administrativ teritoriale din ţară sau din străinătate în scopul şi în condiţiile stabilite prin Legea administraţiei publice locale şi prin alte acte normative în vigoare.

Comuna Moţca este membru al:

-Asociaţiei Comunelor din România;

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi (ADIS);

-Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi (ARSACIS);

Ea face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României.

Art.12. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale comunei Moţca (Primar sau Consiliul local) şi autorităţile de nivel judeţean sau central se bazează pe principiile autonomiei locale, descentralizării competenţelor, legalităţii, responsabilităţii, solidarităţii şi cooperării, în condiţiile şi în limitele stabilite de legislaţia în materie şi de normele Uniunii Europene.

Art.13. Comuna Moţca are dreptul la resurse financiare suficiente, proporţionale cu responsabilităţile şi atribuţiile pe care autorităţile publice le au stabilite prin lege. Sumele necesare care exced veniturile proprii ale bugetului local se asigură din bugetul de stat sau din bugetul judeţului Iaşi.

Art.14. Toate relaţiile pe care comuna Moţca şi autorităţile sale reprezentative le stabilesc, întreţin şi dezvoltă cu alte comunităţi, autorităţi, instituţii şi alte persoane juridice trebuie să slujească interesul şi binele general al colectivităţii locale şi să se întemeieze pe respectul şi încrederea reciprocă dintre părţi, pe asumarea răspunderii şi asigurarea legalităţii înţelegerilor şi actelor încheiate.

Art.15. Actele autorităţilor publice locale (hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului) care se emit în exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe care le au la nivelul unităţii administrativ–teritoriale trebuie să respecte Constituţia Romăniei şi legile ţării.

Actele de autoritate emise de către primar, consiliul local sau alte structuri de autoritate de la nivelul altor unităţi administrativ-teritoriale, care reglementează situaţii, fapte şi realităţi de pe teritoriul administrativ al comunei Moţca sunt nule de drept.

Se interzice primarului, consiliului local al comunei Moţca şi oricăror structuri din subordinea acestora să emită hotărâri, dispoziţii, autorizaţii, certificate etc. care exced competenţele lor teritoriale.

Art.16.Pe teritoriul comunei Moţca se folosesc, în condiţiile legii, următoarele simboluri:

– naţionale:

– Drapelul României (tricolor)

– Ziua Naţională a României – 1 Decembrie

– Imnul Naţional al Românie – „Deşteaptă-te române”

– Stema ţării – stabilită prin lege organică

– europene:

– Drapelul Uniunii Europene

– Stema Uniunii Europene

– Imnul Uniunii Europene

– Ziua Uniunii Europene

– locale:

– Ziua comunei Moţca – prima duminică după Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului (15 august)

– Stema comunei Moţca – se stabileşte prin hotărârea consiliului local

Art.17.Centrul administrativ cu sediul consiliului local şi al primăriei comunei se află în satul Moţca.

Capitolul al II lea :           ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A COMUNEI MOŢCA

II.1.Autorităţile administraţiei publice locale

Art.18.Autorităţile reprezentative ale colectivităţii locale din comuna Moţca sunt: consiliul local şi primarul.

Primarul şi consilierii locali se aleg prin votul liber exprimat, egal, direct şi secret al cetăţenilor care au domiciliul stabil în comună, din rândul cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare.

Organizarea alegerilor pentru funcţiile de demnitate publică locale şi respectiv validarea mandatelor de consilier local şi de primar sunt reglementate prin legislaţia în vigoare.

II.1.1.Consiliul local

             Art.19 Consiliul local al comunei Moţca este autoritatea deliberativă, fiind format din consilieri locali, alesi prin vot universal, egal, secret, direct şi liber exprimat de către cetăţenii comunei Moţca şi constituit în conformitate cu prevederile legale.

Art.20 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, exercitând următoarele atribuţii:

 1. a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 2. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
 3. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
 4. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 5. e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul local:

 1. a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 2. b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
 3. c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul local:

 1. a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 2. b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
 3. c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
 4. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 5. e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 6. f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul local:

 1. a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 2. b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
 3. c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
 4. d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul local:

 1. a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
 2. educaţia;
 3. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 4. sănătatea;
 5. cultura;
 6. tineretul;
 7. sportul;
 8. ordinea publică;
 9. situaţiile de urgenţă;
 10. protecţia şi refacerea mediului;
 11. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 12. dezvoltarea urbană;
 13. evidenţa persoanelor;
 14. podurile şi drumurile publice;
 15. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 16. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 17. activităţile de administraţie social-comunitară;
 18. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 19. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 20. alte servicii publice stabilite prin lege;
 21. b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
 22. c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
 23. d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 24. e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
 25. f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul local:

 1. a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 2. b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
 3. c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(7) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

(8) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

         Art.21. Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Moţca se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a acestuia. În funcţie de necesităţi şi de evoluţiile înregistrate în plan legislativ, regulamentul va putea fi modificat, completat şi actualizat în condiţiile legii.

         Art.22. Dizolvarea consiliului local şi suspendarea mandatului de consilier local pot avea loc în situaţiile şi cu respectarea cerinţelor stabilite prin Legea administraţiei publice locale, Legea privind Statutul aleşilor locali şi prin alte acte normative care reglementează în materie.

         Art.23. Locuitori satelor care nu au consilieri aleşi în consiliul local vor fi reprezentaţi la şedinţele acestuia de către un delegat sătesc al cărui statut este stabilit prin lege.

         Art.24. Răspunderea privind pregătirea şi calitatea oamenilor promovaţi pentru a fi aleşi în funcţiile locale de demnitate publică, respectiv capacitatea acestora de a se achita de atribuţiile ce le revin în calitate de primar, viceprimar sau consilieri locali, revine în egală măsură persoanelor care acceptă candidatura, partidelor politice care îi promovează şi alegătorilor care îi votează.

II.1.2. Primarul şi Viceprimarul

           Art.25. Funcţia de autoritate publică executivă la nivelul comunei Moţca este exercitată de către primar în condiţiile legii.

           Art.26. Înlocuitorul de drept al primarului, subordonat acestuia, este viceprimarul comunei, care este ales în condiţiile stabilite de lege.

Art.27 Primarul şi viceprimarul, la fel ca şi consilierii locali, depun în faţa consiliului local următorul jurământ:

      „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Moţca. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”  

           Art.28 (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi exercită, la nivelul comunei Moţca, următoarele atribuţii:

 1. a) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
 2. b) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
 3. c) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
 4. d) Primarul conduce serviciile publice locale.

Art.29 (1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

(2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.

(3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

(4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

           Art. 30(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. c) atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

 1. a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 2. b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 3. c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

 1. a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 2. b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 3. c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 4. d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

 1. a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 2. b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 3. c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) – d);
 4. d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) – d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 5. e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
 6. f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 7. g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
 8. h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

Art.31 (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art.32 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

Art.33 (1) Primarul comunei poate angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal.

(2) Primarul poate delega pe întreaga durată a mandatului sau pe o perioadă determinată prin dispoziţie scrisă, viceprimarului, dintre atribuţiile legale care îi revin.

(3) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite în sarcina sa potrivit aliniatului precedent, viceprimarul răspunde politic, administrativ, disciplinar, material sau penal, suportând şi eventualele prejudicii aduse comunităţii din această cauză.

(4) Primarul comunei Moţca, sprijinit de către secretar şi consilieri juridici, în limitele competenţelor lor asigură şi garantează respectarea drepturilor cetăţenilor din comună.

(5) Primarul comunei Moţca exercită pe lângă competenţele sale de autoritate executivă, atribuţiile de factor de echilibru şi mediere între forţele politice, sociale, culturale, educaţionale, economice şi administrative, între acestea şi cetăţeni, între autorităţi şi comunitate urmărind armonizarea relaţiilor interinstituţionale şi interumane şi garantând pacea socială la nivelul comunităţii.

(6) Organizaţiile locale şi judeţene ale partidelor politice au obligaţia de a pregăti şi promova pentru funcţiile de administraţie publică de la nivelul comunei Moţca (primar, viceprimar, consilieri locali) persoane competente, de o moralitate neîndoielnică, pregătite şi apte din punct de vedere politic, juridic, psiho-sociologic etc, să slujească aspiraţiile şi idealurile tuturor oamenilor din comuna Moţca, binele general al comunităţii locale.

(7) Mandatul primarului şi al viceprimarului începe, durează, se exercită, se suspendă sau încetează în condiţiile stabilite prin Legea administraţiei publice locale sau alte acte normative incidente.

(8) Pe durata mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local.

II.2 Aparatul de specialitate al primarului comunei Moţca

Art.34 (1) Aparatul de specialitate al primarului cuprinde funcţii publice de execuţie sau de conducere si personal contractual, conform statului de funcţii. Numărul de personal, statul de funcţii şi organigrama primăriei se aprobă prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului, cu luarea în consideraţie a necesarului de resurse umane şi a fondurilor alocate, prin bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor de personal;

 1. a) Dintre funcţiile publice, următoarele sunt funcţii de conducere:

– secretar

 1. b) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale a căror configuraţie se stabileşte anual prin organigrama propusă de primar şi aprobată de către consiliul local.
 2. c) Numărul total de posturi din aparatul de specialitate al primarului poate fi mărit numai cu o motivaţie puternică şi dacă prevederile bugetare pentru salarizarea personalului sunt acoperitoare.
 3. d) Numirea, promovarea, evaluarea, salarizarea şi acordarea celorlalte drepturi pecuniare, eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac în conformitate cu Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici, respectiv Legea nr. 53/2003-Codul Muncii şi celelalte acte normative aplicabile.
 4. e) Modul de organizare si funcţionare, obiectivele, sarcinile si responsabilităţile ce revin fiecărui compartiment funcţional din cadrul primăriei se stabilesc, potrivit legii, de către primar, cu avizul consiliului local;
 5. f) Sarcinile ce revin fiecărui funcţionar public sau angajat pe bază de contract de muncă se stabilesc prin fişele posturilor care se întocmesc de către fiecare şef de compartiment care are şi competenţa de a evalua, stimula, propune sancţiuni etc. pentru activitatea desfăşurată de aceştia. Personalul contractual şi funcţionarii publici exercită obligatoriu toate atribuţiile şi sarcinile date prin lege, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.
 6. g) Şefii de compartimente din cadrul primăriei, au obligaţia de a întocmi, prezenta şi susţine rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri ale consiliului local, răspunzând de exactitatea şi de corectitudinea informaţiilor furnizate, de respectarea normelor tehnice şi juridice aplicabile cu privire la punctele de vedere exprimate şi soluţiile propuse. Prezenta acestora la şedinţele de comisie sau de plen ale consiliului local în vederea susţinerii rapoartelor este obligatorie,invitaţiile de participare făcându-se în scris de către secretarul comisiei, respectiv de către secretarul comunei. Pentru proiectele de hotărâri iniţiate de către primar sau de către viceprimar solicitarea şi depunerea rapoartelor, respectiv prezenţa şefilor de compartimente la şedintele de comisie sau de plen în vederea susţinerii punctelor de vedere şi propunerilor făcute se asigură prin grija acestora.

(2) a) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului formează primăria comunei Moţca, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

 1. b) Primăria comunei Moţca îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de ordine interioară aprobat de către consiliul local.

(3) Primarul, viceprimarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale împreună cu aparatul de specialitate al primarului formează o structură funcţională numită primăria comunei Moţca care aplică actele locale de autoritate şi soluţionează problemele generale ale comunităţii cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Activitatea primăriei este organizată şi se desfăşoară pe baza regulamentului intern şi a statutului comunei Moţca care se aprobă prin hotărâri ale consiliului local.

II.3.Legile comunităţii, exercitarea autorităţii şi înfăptuirea dreptăţii

Art.35 a) La nivelul comunei Moţca, întreaga activitate a autorităţilor şi instituţiilor, a organizaţiilor şi a agenţilor economici, a societăţii civile şi a cetăţenilor este organizată şi se desfăşoară cu respectarea Constituţiei Romăniei, a legilor ţării, şi a actelor de autoritate emise de către consiliul local sau de către primar.

 1. b) În raport de competenţele, atribuţiile şi răspunderile pe care le au, consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă, emit acte de autoritate care reglementează viaţa şi activitatea comunităţii, a subsistemelor care o compun şi a cetăţenilor, care au putere de lege locală, a căror respectare este obligatorie pentru persoanele juridice şi fizice din comuna Moţca.
 2. c) Actele prin care se exercită autoritatea la nivelul comunei Moţca sunt:

– hotărârile consiliului local

– dispoziţiile primarului.

 1. d) Proiectele de hotărâri ale consiliului local pot fi iniţiate de către primar, viceprimar, consilieri locali sau de către cel puţin 5 % dintre cetăţenii cu drept de vot ai comunei Moţca, iar pentru adoptarea lor este necesară respectarea procedurilor şi a celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare şi de regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local.
 2. e) În comuna Moţca aplicarea legilor ţării, adoptarea şi executarea legilor locale trebuie să aibă ca finalitate dezvoltarea generală, garantarea libertăţii cetăţenilor, înfăptuirea dreptăţii şi asigurarea ordinii şi unităţii juridice a comunităţii.
 3. f) După adoptare, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului se transmit Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, primarului şi persoanelor vizate sau implicate în executarea lor şi se aduc la cunoştinţa cetăţenilor comunei, prin grija secretarului.
 4. g) Verificarea legalităţii, sistematizarea, caracterul necontradictoriu şi evidenţa actelor de autoritate locală sunt realizate şi asigurate de către secretarul comunei şi de către consilierii juridici aflaţi în subordinea sa care au şi obligaţia de a-i sprijini pe iniţiatori în elaborarea şi realizarea proiectelor supuse spre aprobarea consiliului local sau a primarului.
 5. h) Pentru asigurarea cadrului legal local necesar soluţionării problemelor specifice, şefii compartimentelor funcţionale din aparatul de specialitate al primarului au obligaţia de a propune în scris iniţierea unor proiecte de hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, corespunzătoare.
 6. i) Întocmirea, aprobarea şi eliberarea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor, certificatelor, adeverinţelor şi a altor acte care sunt de competenţa autorităţilor publice locale se realizează cu respectarea termenelor, cerinţelor şi procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de către regulamentele aprobate de către consiliul local .
 7. j) Exercitarea autorităţii la nivelul comunităţii locale se realizează cu mijloacele, pe căile şi în limitele stabilite prin Constituţie şi legile tării, respectiv prin hotărârile consiliului local şi Statutul Comunei Moţca.
 8. k) Înfăptuirea dreptăţii atât sub forma sa distributivă, cât şi procedurală sau reparatorie se realizează pe fiecare treaptă a sistemului ierarhiei exercitării autorităţii administrative la nivelul local şi are la bază legile ţării şi ale comunităţii. Garant al înfăptuirii dreptăţii la nivelul colectivităţii locale este primarul, în faţa căruia toţi cetăţenii comunei sunt egali.
 9. l) Pentru problemele care depăşesc competenţele autorităţii administrative sau pentru corectarea unor erori săvârşite de acestea, toţi cetăţenii comunei au acces liber la justiţie în condiţiile stabilite de lege. Primarul, consiliul local şi toate structurile din subordinea acestora au obligaţia de a pune la dispoziţia instanţelor de judecată sau a celorlalte structuri din cadrul puterii judecătoreşti, toate informaţiile şi documentele de care dispun pentru a asigura soluţionarea corectă a litigiilor şi altor cauze aflate pe rolul lor. De asemenea, în situaţii temeinic motivate autorităţile locale vor sesiza ele însele organele judecătoreşti pentru soluţionarea unor situaţii care justifică un interes general.

Aplicarea şi respectarea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive sunt obligatorii atât pentru autorităţile locale cât şi pentru toate persoanele juridice sau fizice din comuna Moţca.

Asigurarea liniştii şi ordinii publice în cadrul comunităţii locale reprezintă atribuţii principale ale primarului şi consiliului local, fiind asigurate prin intermediul postului locale de poliţie sau al poliţiei comunitare care prezintă consiliului local informări şi rapoarte cu privire la problemele generale şi măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu.

 1. m) Pentru luarea unor decizii de interes general populaţia cu drept de vot a comunei poate fi consultată prin referendum. Iniţierea, organizarea, finanţarea şi valorificarea rezultatelor referendumului local se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
 2. n) Cel puţin o dată pe an primarul are obligaţia de a organiza adunări cetăţeneşti, pe sate, în cadrul cărora prezintă informări cu privire la măsurile întreprinse pentru soluţionarea problemelor comunităţilor respective şi stabileşte cu acestea obiectivele prioritare şi căile de acţiune pentru etapa următoare.
 3. o) Primarul, viceprimarul, secretarul şi consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, cel puţin o dată pe an, rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată în slujba comunităţii.
 4. p) Emiterea actelor locale de autoritate se face cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa decizională. Secretarul comunei au obligaţia de a aduce la cunoştinţă publică toate hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului care pot fi contestate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
 5. r) Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea legilor ţării sau a normelor stabilite prin actele de autoritate locală se aplică persoanelor juridice şi fizice din comuna Moţca, de către persoanele sau factorii stabiliţi prin lege sau de împuterniciţii acestora numai după o analiză şi o fundamentare corespunzătoare a unei astfel de decizii. Sancţiunile aplicate pot fi contestate în condiţiile legii.
 6. s) Legile comunităţii, exercitarea autorităţii şi înfăptuirea dreptăţii la nivelul comunei Moţca se vor armoniza permanent cu evoluţiile care au loc permanent la nivelul sistemului legislativ naţional în procesul integrării europene a României, exercitarea autorităţii şi înfăptuirea dreptăţii fiind adoptate permanent nevoilor şi aspiraţiilor colectivităţii locale.

 II.4. ECONOMIA LOCALĂ, PATRIMONIUL, FINANŢELE ŞI LUCRĂRILE   PUBLICE

II.4.1 Economia locală

Art.36. 1) Autorităţile publice locale şi fiecare generaţie de locuitori ai comunei au datoria de a apăra, spori şi diversifica averea comunei, de a o utiliza raţional şi eficient pentru a asigura traiul bun şi un viitor sigur pentru toţi membrii comunităţii.

2) Economia comunei Moţca se bazează pe principiile economiei de piaţă, libera iniţiativă şi concurenţa, şi are ca scop fundamental dezvoltarea generală a localităţii şi creşterea calităţii vieţii oamenilor.

3) In comuna Moţca munca liberă reprezintă calea fundamentală de sporire a averii fiecărei familii şi a comunităţii în ansamblul ei. Ea reprezintă valoare perenă a colectivităţii locale.

4) Autorităţile administraţiei publice locale încurajează şi susţin, prin măsuri ce ţin de competenţa lor, dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, a zootehniei, a producţiei industriale, a serviciilor şi comerţului, a tuturor activităţilor economice care aduc beneficii familiilor, agenţilor economici şi comunităţii. Ele asigură egalitate de şanse, tratament nediscriminatoriu pentru toţi întreprinzătorii care îndeplinesc condiţiile legale si normele U.E. de a investi şi a desfăşura activităţi economice în comuna Moţca.

II.4.2 Proprietatea

Art.37 1) În comuna Moţca se respectă principiul pluralismului formelor de proprietate în sensul coexistenţei proprietăţii publice ( a statului, a judeţului şi a comunei cu proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice.

2) Proprietatea comunei Moţca este formată din proprietatea publică şi proprietatea privată.

3) Proprietatea publică a comunei Moţca este formată din :

– drumurile comunale, vicinale şi străzile ;

– pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement ;

– lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean ;

– reţele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente ;

– terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoara activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt : teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea ;

– locuinţele sociale ;

– statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional ;

– bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes public naţional ;

– terenurile cu destinaţie forestieră, dacă, nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat ;

– cimitirile orăşeneşti şi comunale ;

– alte bunuri de utilitate publică, aflate în proprietatea comunei Moţca.

4) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Moţca se întocmeşte şi se actualizează de către comisia specială, constituită în conformitate cu prevederile Legii 213/1998 şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia şi se însuşeşte prin hotărâre a consiliului local. Aceeaşi comisie întocmeşte/actualizează şi listele cuprinzând bunurile imobile aflate în proprietatea privată a comunei, respectiv situaţia terenurilor care fac parte din păşunea comunală, pe care le supune aprobării autorităţii locale deliberative. Orice modificare cu privire la înregistrarea şi regimul juridic sau tehnic al bunurilor cuprinse în cele trei documente, care atestă dreptul de proprietate respectiv categoria de folosinţă a acestora, se aprobă, cu justificările corespunzătoare, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii;

5) Bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Moţca sunt imprescriptibile, insesizabile şi inalienabile.

6) Proprietatea privată a comunei Moţca este formată din acele bunuri care au fost dobândite de aceasta pe căile prevăzute de lege şi care nu sunt cuprinse in lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ- teritoriale.

Trecerea bunurilor comunei Moţca din domeniul public in domeniul privat al acesteia sau invers poate fi aprobată, in condiţiile legii, numai de către consiliul local.

Hotărârile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea sau operaţiunile privind bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

7) Răspunderea privind inventarierea, gestionarea, utilizarea eficientă, paza şi asigurarea integrităţii bunurilor care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei revine viceprimarului.

8) Reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se realizează cu respectarea condiţiilor şi procedurilor stabilite prin legislaţia în vigoare. Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor îşi exercită competenţele în limitele stabilite de lege, documentaţiile supuse aprobării acesteia fiind întocmite de către serviciul pentru cadastru, care gestionează terenul aflat la dispoziţia comisiei, şi avizate pentru legalitate de către secretar.

Anual, odata cu raportul privind situaţia şi modul de administrare a patrimoniului, primarul, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de fond funciar prezintă consiliului local balanţa fondului funciar al comunei, cu justificarea modificărilor faţă de situaţia prezentată anterior.

9) Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-şi declare şi să probeze proprietăţile pe care le deţine pe raza comunei Moţca pentru a fi inregistrate în evidenţele fiscale şi agricole ale primăriei. Orice modificare survenită cu privire la regimul juridic al proprietăţilor va fi, de asemenea, adusă la cunoştinţă şi probată cu acte, compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale pentru a fi operate corespunzător. Proprietaţile deţinute în alte unităţi administrativ teritoriale se declară la primăriile respective, asupra acestora fiind informată şi primăria locală.

10) În comuna Moţca proprietatea privată dobândită licit este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Caracterul licit al dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor şi altor imobile în condiţiile aplicării eronate a legilor proprietăţii poate fi constatat numai de către instanţa de judecată sau, după caz, de către autoritatea care a emis actul de proprietate în cauză.

Acţiunea în instanţă, respectiv sesizarea autorităţilor emitente cu privire la situaţiile prevăzute la aliniatul precedent poate fi făcută de orice persoană care justifică un interes sau de către primar, respectiv de către viceprimar, în condiţiile legii.

11) În comuna Moţca sunt interzise ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, mutarea sau distrugerea semnelor de hotar fără aprobările legale corespunzătoare. Persoanele care încalcă această normă suportă sancţiunile legale corespunzătoare.

Autorităţile publice locale, prin grija viceprimarului, organizează paza bunurilor cetăţenilor şi ale comunităţii in condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare.

12) Pe raza comunei Moţca dobândirea dreptului de proprietate şi înstrăinarea bunurilor se realizează pe căile şi în condiţiile stabilite de lege.

Art.38 (1) Concesionarea sau închirierea unor bunuri sau servicii publice se face numai prin licitaţie publică, pe baza unor studii de oportunitate care justifică un interes major al comunităţii locale, în condiţiile Legii nr. 219 / 1998, privind regimul concesiunilor. Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac venit la bugetul local.

(2)Schimbul sau vânzarea unor terenuri şi a oricăror altor bunuri din domeniul privat al comunei pot fi aprobate de către consiliul local cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie numai pe baza studiilor de oportunitate prevăzute la alineatul precedent şi numai în cazul în care vânzarea este necesară pentru asigurarea finanţării unor obiective de investii prin care să rezolve probleme fundamentale ale comunităţii, dacă nu există alte posibilităţi de asigurare a fondurilor.

(3) Bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor autonome sau a unor instituţii publice de interes local, prin hotărâre a consiliului local. Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-şi exercită drepturile şi nu-şi execută obligaţiile născute din actul de transmitere.

(4)Închirierea bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale, se aprobă prin hotărâre a consiliului local, iar contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.

4.3. Finanţele publice locale

Art.39 1) Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale comunei Moţca se realizează cu respectarea principiului autonomiei locale, administrative şi financiare, reglementarea acestora făcându-se prin hotărâri ale consiliului local, în condiţiile Legii finanţelor publice locale şi a celorlalte norme legale în vigoare.

2) Bugetul local anual şi bugetele speciale sunt aprobate prin hotărâri ale consiliului local, proiectele acestora fiind promovate de către primar, pe baza datelor furnizate de către compartimentul financiar- contabil, respectiv a solicitărilor primite din partea compartimentelor de specialitate în condiţiile legii.

3) Sursele din care se constituie veniturile bugetului local sunt cele stabilite prin legea finanţelor publice locale.

4) Impozitele şi taxele locale în comuna Moţca se stabilesc prin hotărâri ale consiliului local, în limitele şi în condiţiile stabilite de lege, ţinându-se cont de posibilităţile reale ale contribuabililor de a le achita şi de nevoile comunităţii.

Calculul, urmărirea, încasarea sau executarea silită a creanţelor bugetare locale se realizează de către compartimentul financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în condiţiile legii.

5) Organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile la nivelul comunei Moţca se realizează cu respectarea principiilor, regulilor, procedurilor şi responsabilităţilor stabilite prin Legea finanţelor publice locale, legilor anuale ale bugetelor de stat, legea contabilităţii şi a celorlalte reglementări legale în materie.

6) Ordonatorul principal de credite îsi exercită atribuţiile şi responsabilitaţile ce-i revin pe linia finantelor publice locale prin intermediul compartimentului financiar contabil şi al celorlalte structuri sau funcţii publice din cadrul administraţiei publice locale care, potrivit hotărârilor consiliului local, dispoziţiilor primarului, fişelor posturilor şi regulamentelor de organizare internă au atribuţii în domeniu.

7) Ordonatorul principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare consiliului local, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local şi bugetelor speciale însoţite de rapoarte de performanţă în care se cuprind obiectivele preconizate şi pe cele obţinute, indicatorii şi conturile, precum şi situaţia angajamentelor legale.

-Execuţiile bugetare anuale şi trimestriale care sunt prezentate spre aprobare consiliului local vor cuprinde, ca anexe, situaţia contractelor de achiziţii publice încheiate/în derulare /finalizate în perioada de referinţă, care vor cuprinde cel puţin următoarele informaţii: titulari, nr. hotărârii consiliului local de aprobare a documentaţiei, suma prevăzută în buget, valoare contract, termen de finalizare, stadiul lucrărilor etc.

– juriştii din cadrul primăriei/consiliului local şi compartimentul financiar- contabil au obligaţia de a realiza şi actualiza în permanenţă colecţia tuturor contractelor care angajează fondurile publice şi patrimoniul comunei, de a asigura accesul la acestea şi de a le pune la dispoziţia consilierilor locali, a funcţionarilor publici şi a tuturor celor interesaţi, în condiţiile legii;

8) Toate operaţiunile care angajează finanţele publice şi patrimoniul comunei Moţca sunt supuse controlului financiar preventiv, auditului public intern şi controlului financiar, în condiţiile legii.

9) Contractarea de împrumuturi se poate realiza, în condiţiile legii, numai pentru obiective de investiţii indispensabile pentru viaţa comunităţii, în absenţa altor posibilităţi de finanţare, cu o fundamentare corespunzătoare, care va conţine obligatoriu un studiu de impact.Hotărârile consilului local având acest scop vor fi adoptate numai cu consultarea locuitorilor comunei în cadrul adunărilor cetăţeneşti pe sate organizate de către primar, în condiţiile legii.Se interzice contractarea unui nou împrumut înainte de rambursarea unuia deja contractat; folosirea liniilor de creditare deschise pentru un anumit obiectiv de investiţi în alte scopuri este, de asemenea interzisă.

4.4. Achiziţiile şi lucrările publice

           Art.40 1) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare în comuna Moţca se realizează cu respectarea normelor, procedurilor şi competenţelor stabilite prin actele autoritaţilor publice locale şi legile ţării.

2) Planul anual de achiziţii publice, lista de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare se întocmesc prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul primărie locale şi se supun aprobării consiliului şi primarului în condiţiile legii.

3) Atribuirea contractelor de achiziţii produse, servicii şi lucrări în comuna Moţca se face cu respectarea cerinţelor şi procedurilor legale, pe baza documentaţiilor întocmite de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, care au obligaţia de a urmări execuţia contractelor, de a face recepţia bunurilor, serviciilor sau lucrărilor contractate şi de a le gestiona şi utiliza în scopul pentru care au fost achiziţionate.

4) Obiectivele de investiţii cuprinse în strategia şi programele de dezvoltare a comunei Moţca se evidenţiază în mod corespunzător în P.AT.J, P.U.G. şi în celelalte documentaţii care reflectă perspectiva dezvoltării şi modernizării urbanistice a localităţii, aprobate de către consiliul local.

5) Execuţia lucrărilor de construcţii se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei emise de către factorii în drept şi cu respectarea cerinţelor impuse.

6) Pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programele de dezvoltare a comunei Moţca, primarul, viceprimarul, consilierii locali şi funcţionarii publici cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a promova proiectele şi documentaţiile pe baza cărora se pot obţine fonduri guvernamentale şi europene cu respectarea normelor aplicabile.

7) În vederea finanţării şi realizării unor acţiuni, servicii sau lucrări de interes public local, consiliul local poate aproba cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine.

8) Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate de la bugetul local al comunei Moţca se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice aprobate de către consiliul local, contractele de execuţie fiind atribuite numai cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.

9) Obiectivele de investiţii realizate cu fonduri de la bugetul local se includ, prin hotărâri ale consiliului local, în patrimoniul public sau privat al comunei Moţca, după caz, evidenţa contabilă, administrarea, gestionarea şi utilizarea lor realizându-se de către compartimentele de administrare a patrimoniului şi financiar-contabil din primărie, în condiţiile stabilite prin hotărâri ale consiliului local şi legile ţării.

10) Documentaţiile de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări, construcţii sau de reparaţii, respectiv de materiale în vederea realizării unor astefel de lucrări, servicii de proiectare, de consultanţă, juridice, de contabilitate sau de pază, se supun aprobării consiliului local.Se interzice încheierea de acte adiţionale la aceste contracte cu încălcarea procedurilor şi a limitelor stabilite de lege.

Capitolul al III-lea- EDUCAŢIA, VIAŢA SPIRITUALĂ ŞI CULTURA

COMUNITĂŢII

Art.41 1) Educaţia, emanciparea prin cultură şi înălţarea spirituală a oamenilor din comuna Moţca reprezintă preocupări de bază şi priorităţi ale activităţii autorităţilor, instituţiilor, familiei şi ale întregii comunităţi.

2) Comunitatea şi autorităţile publice locale sunt obligate să asigure condiţii optime pentru educaţia unitară, în condiţii de libertate, a tuturor fiilor ei în sensul formării, dezvoltării şi afirmării libere a personalităţii fiecăruia şi al pregătirii lor pentru a face faţă, nevoilor vieţii într-o societate şi o lume aflate în permanenţa schimbare.

3) Punerea bazelor şi aplicarea unei pedagogii a comunităţii, integrată unei pedagogii naţionale şi europene moderne reprezintă o preocupare de bază a autorităţilor şi o datorie a intelectualităţii locale.

4) Şcolile, bisericile, grădiniţele, bibliotecile, agenţii economici, cabinetele medicale împreună cu celelalte instituţii şi cu familiile participă în mod liber, de pe poziţiile proprii fiecăruia, cu metodele şi mijloacele specifice, la formarea şi dezvoltarea personalităţii fiecărui locuitor al comunei, colaborând pentru cultivarea şi promovarea valorilor spirituale autentice şi pentru realizarea şi menţinerea unităţii sufleteşti a comunităţii.

5) Raporturile dintre primar şi Consiliul Local pe de o parte şi instituţiile din sfera învăţământului, culturii şi cultelor, care işi desfăşoară activitatea pe raza comunei Moţca, se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei sau independenţei decizionale, ale solidarităţii şi responsabilităţii, al echilibrului şi cooperării dintre puterea politică sau administrativă şi puterea culturii, a educaţiei şi a credinţei în scopul asigurării armoniei sociale, al dezvoltării şi afirmării comunităţii.

Art.42 (1) În cele doua sate ale comunei funcționează câte o Școală cu clasele I-VIII precum şi un număr de 3 Gradinițe cu program normal.Un edificiu care reflectă cultura locală este Muzeul Satului, o casă construită conform tradițiilor localității şi care adăposteşte haine şi obiecte de uz casnic, precum şi o serie de documente ale înaintaşilor.

(2)În comuna Moţca bisericile contribuie la promovarea valorilor spirituale autentice, după cum urmează : în satul Moţca- Biserica ortodoxă Sf. Nicolae, Biserica ortodoxă de stil vechi, Schitul Sf. Teodora şi Biserica Penticostală Moţca, în satul Boureni- Biserica ortodoxă Naşterea Maicii Domnului, Biserica ortodoxă de stil vechi şi Schitul Boureni.

Capitolul al IV-lea :MUNCA, SĂNĂTATEA, PROTECŢIA POPULAŢIEI ŞI SOLIDARITATEA UMANĂ

Art.43 1) În comuna Moţca munca liberă, desfăşurată în condiţii de competenţă şi eficienţă reprezintă o valoare fundamentală şi, totodată, principala cale de afirmare şi promovare socială.

 • Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă pentru toţi locuitorii comunei.
 • Drepturile şi obligaţiile persoanelor angajate, respectiv ale celor care ocupă funcţii publice sunt stabilite prin contractele individuale sau colective de muncă, prin Codul Muncii, respectiv prin Legea privind statutul funcţionarilor publici şi actele normative adoptate în aplicarea acestora.
 • Munca forţată este interzisă pe întreg teritoriul comunei Moţca.
 • Pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale, salariaţii au dreptul la grevă, care se manifestă în limitele stabilite de lege şi cu garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.
 • Agenţii economici, instituţiile, autorităţile publice locale şi toti angajatorii care folosesc forţa de muncă plătită au obligaţia de a respecta normele de igienă şi securitate a muncii, în condiţiile legii.
 • Prevenirea îmbolnăvirilor, asigurarea serviciilor medicale şi ameliorarea stării de sănătate a populaţiei comunei Moţca reprezintă un obiectiv fundamental, o prioritate şi o obligaţie atât pentru fiecare individ sau familie, cât şi pentru comunitatea locală şi autorităţile publice reprezentative.
 • Sistemul acţiunilor şi măsurilor obligatorii al căror scop este sănătatea oamenilor din comuna Moţca cuprinde :
 1. prevenirea poluării mediului natural şi ameliorarea permanentă a mediului economic, social, educaţional şi cultural în care muncesc şi trăiesc locuitorii comunei.
 2. asigurarea asistenţei medicale de specialitate prin încurajarea şi sprijinirea înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale de familie, a cabinetelor medicale specializate, a farmaciilor în toate satele comunei.
 3. desfăşurarea, în colaborare cu instituţiile de profil, a unor acţiuni de informare şi educaţie sanitară, cu caracter general sau special pentru anumite categorii ale populaţiei(copii, tineri, femei, bătrăni, etc).
 4. asigurarea condiţiilor prevăzute de normele legale privind medicina muncii.
 5. ameliorarea şi menţinerea la un nivel adecvat a stării de igienă atât din spaţiile publice, cât şi în spaţiul privat.
 6. combaterea sărăciei, a fumatului, a consumului de  alcool sau de droguri, a violenţei, etc.
 7. asigurarea apei potabile, îmbunătăţirea alimentaţiei, respectarea normelor sanitar-veterinare privind sacrificarea animalelor şi comercializarea produselor.
 8. combaterea epizootiilor, ecarisarea teritoriului, salubrizarea localităţii.
 • Sistemul de protecţie a populaţiei comunei Moţca cuprinde:
 1. a) securitatea alimentară ;
 2. apărarea împotriva dezastrelor ;
 3. protecţia mediului ;
 4. protecţia civilă ;
 5. protecţia muncii ;
 6. protecţia socială ;
 7. protecţia copiilor şi a tinerilor ;
 8. alte forme de protecţie prevăzute de lege.
 • Primarul şi consiliul local, conducerile agenţilor economici şi organizaţiilor din comună au obligaţia de a organiza activitatea şi de a aloca resursele necesare pentru protecţia populaţiei, în condiţiile legii.
 • Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, compartimentele funcţionale, celelalte structuri cu atribuţii pe linia protecţiei populaţiei comunei sunt obligate să se achite de atribuţiile pe care le au în domeniul de activitate pe care îl coordonează astfel încât să fie preîntâmpinate, diminuate sau anulate efectele negative ale unor situaţii excepţionale.
 • În cazul unor calamităţi sau al altor pericole, respectiv pentru situaţiile în care legea stabileşte răspunderi civile normale, toţi locuitorii apţi de efort din comună au obligaţia de a participa la protejarea populaţiei şi a bunurilor, la eliminarea efectelor negative şi la reconstrucţia bazei materiale a comunităţii.
 • Primarul şi consiliul local, împreună cu forţele politice, sociale, culturale şi educaţionale au obligaţia de a asigura şi menţine echilibrul şi armonia socială prin asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea solidarităţii umane între toţi membrii comunităţii.
 • Membrii comunităţii locale, indiferent de satul în care trăiesc şi muncesc, indiferent de categoria socială sau profesională căreia îi aparţin, indiferent de opţiuni şi convingeri, indiferent de relaţia în care se află cu autorităţile, au datoria de a acţiona solidar faţa de persoanele sau categoriile de populaţie aflate in situaţii speciale şi de a-şi uni resursele şi eforturile pentru apărarea şi promovarea intereselor comunităţii, pentru înfăptuirea binelui comun şi a fericirii fiecăruia dintre ei.
 • Populația activă a comunei este de 2.616 persoane, cuprinse în diferite sectoare de activitate, iar diferența o reprezintă: pensionarii, elevii, prescolarii, copiii si persoanele scutite de munca. Comuna dispune de un dispensar medical care este situat in centrul comunei si de un punct sanitar. In comuna, activeaza 2 cabinete medicale de familie şi un cabinet stomatologic. Deasemenea în comuna Moțca funcționează două farmacii.

Capitolul al V-lea: DREPTURILE, LIBERTĂŢILE   ŞI ÎNDATORIRILE

FUNDAMENTALE   ALE   CETĂŢENILOR   COMUNEI MOŢCA

V.1. Dispoziţii generale

Art.44 a) Cetăţenii comunei Moţca beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţia României şi prin alte legi, având obligaţiile şi drepturile prevăzute de acestea.

 1. b) Cetăţenii comunei Moţca sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări.
 2. c) Dispoziţiile prezentului statut privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu prevederile Constituţiei României şi ale legilor ţării, cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate în care România este parte.
 3. d) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
 4. e) Limitele exercitării drepturilor şi libertăţilor individuale se stabilesc prin legi, astfel încât să nu permită încălcarea drepturilor şi libertăţilor altora, a ordinii publice sau a bunelor moravuri.

V.2. Drepturile şi libertăţile fundamentale

Art.45 1) Cetăţenilor comunei Moţca le sunt garantate, în condiţiile legii, următoarele drepturi şi libertăţi fundamentale :

 1. a) dreptul la viaţă şi la integritate fizică si psihică ;
 2. b) libertatea individuală ;
 3. c) dreptul la apărare ;
 4. d) libera circulaţie ;
 5. e) dreptul de a le fi respectată şi ocrotită, de către autorităţile publice  viaţa intimă, familială şi privată;
 6. f) inviolabilitatea domiciliului ;
 7. g) secretul corespondenţei ;
 8. h) libertatea conştiinţei ;
 9. i) libertatea de exprimare ;
 10. k) dreptul la învăţătură ;
 11. l) accesul la cultură ;
 12. m) dreptul la ocrotirea sănătatii ;
 13. n) dreptul la mediu sănătos ;
 14. o) dreptul la vot ;
 15. p) dreptul de a fi ales ;
 16. r) libertatea întrunirilor ;
 17. s) dreptul de asociere ;
 18. s) dreptul la muncă şi la protecţie socială a muncii;
 19. t) interzicerea muncii forţate ;
 20. t) dreptul la grevă ;
 21. u) dreptul la proprietate privată;
 22. v) libertatea economică ;
 23. x) dreptul la moştenire ;
 24. y) asigurarea unui nivel de trai decent ;
 25. z) ocrotirea familiei ;

a.1 protectia familiei şi a tinerilor ;

a.2 dreptul la petiţionare ;

a.3 dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a solicita anularea actului şi repararea pagubei ;

 1. Autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura, în mod direct, sau în colaborare cu instituţiile şi autorităţile statului, exercitarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în prezentul statut, în conditiile legii.
 2. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi se poate impune numai prin lege şi numai pentru situaţii de natura celor prevăzute de art.53 din Constituţia României.

Art.46 Tuturor cetăţenilor comunei li se asigură egalitatea de şanse şi în faţa legii şi a autorităţii.În comuna Moţca sunt interzise discriminarea, exploatarea şi încălcarea sub orice formă a demnităţii umane.

V.3. Îndatoririle fundamentale

Art.47. Cetăţenii comunei Moţca au următoarele îndatoriri fundamentale :

 1. a) să se achite de îndatoririle fundamentale pe care le au faţă de ţară şi faţă de statul român în conformitate cu prevederile Constituţiei României ;
 2. b) să manifeste loialitate faţă de comuna Moţca şi să păstreze, să sporească şi să promoveze valorile care definesc identitatea acesteia şi să-i asigure unitatea şi integritatea.
 3. c) să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin jurământ, în cazul exercitării unor funcţii publice locale, cu bună credinţă ;
 4. d) să desfăşoare o activitate utilă pentru sine, pentru familie, pentru comunitate şi pentru societate în general;
 5. e) să contribuie la cheltuielile publice prin plata taxelor şi impozitelor locale ;
 6. f) să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertaţile celorlalţi membri ai comunităţii ;
 7. g) să slujescă binele general al comunităţii şi să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine comunei Moţca.

Capitolul al VI-leaDISPOZIŢII FINALE ŞI   TRANZITORII

Art.48 Titlul de cetăţean de onoare al comunei se acordă după următoarele criterii :

 1. a) contribuţia majoră la realizarea unor obiective de maximă importanţă pentru viaţa comunităţii locale: construcţii sau modernizări ale unor obiective social-culturale, asigurări de fonduri şi investiţii privind infrastructura localităţii (alimentare cu apă, aducţiune gaze naturale, modernizări de drumuri etc.)
 2. b) îndeplinirea cu rezultate notabile a unor funcţii de demnitate publică (primar, consilier local) sau/şi a unor funcţii de conducere la nivelul instituţiilor fundamentale, toate de la nivelul comunei pe o durată mai mare de 10 (zece) ani.
 3. c) obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea culturală şi educativă, sportivă, ştiinţifică, tehnică etc, concretizată în activităţi, lucrări apreciate pe plan intern şi extern, în promovarea la etape superioare ale unor concursuri, în obţinerea unor premii etc
 4. d) săvârşirea unor fapte de excepţie care au ca efect preîntâmpinarea unor dezastre, salvarea de vieţi omeneşti, apărarea comunităţii sau a unor membri ai acesteia în faţa unor pericole, apărarea proprietăţii publice şi private a comunei.
 5. e) activitate îndelungată, consecventă şi perseverentă pentru soluţionarea unor probleme majore ale comunei, pentru punerea în valoare a resurselor umane şi materiale locale, pentru armonizarea relaţiilor interumane şi pentru creşterea prestigiului comunei Moţca.

Drepturile persoanelor care deţin titlul de cetăţean de onoare al comunei Moţca se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

Titlul de cetăţean de onoare al comunei Moţca se poate pierde sau retrage în urma condamnării printr-o sentinţă definitivă a instanţelor judecătoreşti pentru săvârşirea unor fapte penale sau la solicitarea persoanei în cauză.

Art.49 Prezentul statut poate fi modificat prin hotărâre a consiliului local Moţca, adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali în funcţie.

Art.50 Pe data intrării în vigoare a prezentului statut se abrogă hotărâre orice alte dispoziţii ale actelor de autoritate locale care contravin acestuia..

Aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moţca din data de 27.02.2015

Preşedintele şedinţei,                                                             Vizat pentru legalitate,

Consilier local,                                                                                 Secretar,

DASCĂLU GRUIA- GIGI                                                               MIRON FLORIN